Splnomocnenci vlády Slovenskej republiky

Ábel Ravasz

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

Sídlo: Ministerstvo vnútra SR
Email: http://www.minv.sk/?kontakty-11&kontakt=4683&od=10718
Web: http://www.minv.sk/?romske-komunity-uvod
Tel.: +421 9610 44961

Anton Marcinčin

Splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov

Sídlo: Úrad vlády SR
Email: anton.marcincin@vlada.gov.sk
Web: http://www.nro.vlada.gov.sk | http://www.vlada.gov.sk/regionalny-rozvoj/
Tel.: +421 2 20925 900

Branislav Žec

Splnomocnenec vlády SR v Spoločnej organizácii INTEROCEANMETAL

Sídlo: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Spišskej Novej Vsi
Email: branislav.zec@geology.sk
Tel.: 053/419 0116

Dana Meager

splnomocnenec vlády SR pre vyjednávanie o ekonomickom páse hodvábnej cesty a námornej cesty 21. storočia
splnomocnenec pre Národný fond pre predvstupové nástroje PHARE, SAPARD a Prechodný fond


Sídlo: Ministerstvo financií SR
Email:
Tel.:

Dušan Galis

Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport

Sídlo: Úrad vlády Slovenskej republiky
Email: dusan.galis@vlada.gov.sk
Web: http://www.sport.vlada.gov.sk
Tel.: 02/5729 5154

Igor Janckulík

Splnomocnenec vlády SR pre rýchlostné cesty

Sídlo: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Email: igor.janckulik@mindop.sk
Tel.: 02/5949 4717

Jaromír Pastorek

Splnomocnenec vlády SR pre výskum a inovácie

Sídlo: Úrad vlády SR
Email: jaromir.pastorek@vlada.gov.sk
Tel.: 02/20925 743

Jozef Buček

splnomocnenec vlády SR pre zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich s implementáciou schengenského acquis v podmienkach SR

Sídlo: Ministerstvo vnútra SR, Drieňova 22 Bratislava
Email:
Tel.:

Ladislav Csémi

hlavný hraničný splnomocnenec SR

Sídlo: Ministerstvo vnútra SR – Úrad hraničnej a cudzineckej polície PPZ
Email:
Tel.:

László Bukovszky

splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny

Sídlo: Úrad vlády Slovenskej republiky
Email: splnomocnenec_nm@vlada.gov.sk
Web: http://www.narodnostnemensiny.gov.sk
Tel.: 02/209 25 165

Martin Giertl

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Sídlo: Ministerstvo vnútra SR
Email: splnomocnenec_ros@minv.sk
Web: http://www.minv.sk/?ros
Tel.: 02/509 44 990

Metod Špaček

Splnomocnenec vlády SR v konaní pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros

Sídlo:
Email:
Tel.:

Stanislav Dubnička

Splnomocnenec vlády SR v Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubne

Sídlo: Fyzikálny ústav SAV, Bratislava
Email: stanislav.dubnicka@savba.sk
Tel.: 02/5941 0504 | Fax: 02/5477 6085

Stanislav Fialík

Splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros

Sídlo: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Email:
Web: http://www.vvb.sk/gabcikovo.gov.sk/
Tel.: 02/5949 4607

Viktor Stromček

Splnomocnenec vlády SR pre prípravu a realizáciu strategických parkov

Sídlo: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Email: viktor.stromcek@mindop.sk
Tel.: 02/59494210

Vladimír Novák

Splnomocnenec vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Rakúskou republikou
Splnomocnenec vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Maďarskou republikou
Splnomocnenec vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Ukrajinou
Splnomocnenec vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Českou republikou


Sídlo: Ministerstvo životného prostredia SR
Email: vladimir.novak@enviro.gov.sk
Tel.: 02/5980 6101

 
95

Dátum poslednej aktualizácie: 19.04.2016