Splnomocnenci vlády Slovenskej republiky

Ábel Ravasz

Ábel Ravasz

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

Sídlo: Ministerstvo vnútra SR
Email: http://www.minv.sk/?kontakty-11&kontakt=4683&od=10718
Web: http://www.romovia.vlada.gov.sk
Tel.: +421 9610 44961

Anton Marcinčin

splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov

Sídlo:
Email:
Tel.:
Drahoslav Štefánek

Drahoslav Štefánek

Splnomocnenec vlády SR v konaní pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros

Sídlo: Ministerstvo zahraničných vecí SR
Email: drahoslav.stefanek@mzv.sk
Tel.: 02/5978 3701
Dušan Galis

Dušan Galis

Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport

Sídlo: Úrad vlády Slovenskej republiky
Email: dusan.galis@vlada.gov.sk
Web: http://www.sport.vlada.gov.sk
Tel.: 02/5729 5154
Ivan Korčok

Ivan Korčok

Splnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade EÚ

Sídlo: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Bratislava
Email: splnomocnenec.skpres@mzv.sk, kast2@mzv.sk
Web: http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/predsednictvo_v_rade_eu-splnomocnenec_vlady_sr_pre_predsednictvo_sr_v_rade_eu
Tel.: +421 2 5978 3201

www.facebook.com/ivan.korcok

Jaromír Pastorek

Jaromír Pastorek

Splnomocnenec vlády SR pre výskum a inovácie

Sídlo: Úrad vlády SR
Email: jaromir.pastorek@vlada.gov.sk
Tel.: 02/20925 743
Jozef Buček

Jozef Buček

Splnomocnenec vlády SR pre zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich s implementáciou schengenského acquis v podmienkach SR

Sídlo: Ministerstvo vnútra SR
Email: tlacove@minv.sk
Web: http://www.minv.sk/?statny-tajomnik-Jozef-Bucek
Tel.: 02/5094 4351 | Fax: 02/5094 4033
Ladislav Lazár

Ladislav Lazár

Splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros

Sídlo: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Email: ladislav.lazar@mindop.sk
Web: http://www.vvb.sk/gabcikovo.gov.sk/
Tel.: 02/5949 4607
László Bukovszky

László Bukovszky

splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny

Sídlo: Úrad vlády Slovenskej republiky
Email: splnomocnenec_nm@vlada.gov.sk
Web: http://www.narodnostnemensiny.gov.sk
Tel.: 02/5729 5165
Martin Giertl

Martin Giertl

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Sídlo: Ministerstvo vnútra SR
Email: splnomocnenec_ros@minv.sk
Web: http://www.minv.sk/?ros
Tel.: 02/509 44 990
Peter Baláž

Peter Baláž

Splnomocnenec vlády SR v Spoločnej organizácii INTEROCEANMETAL

Sídlo: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Spišskej Novej Vsi
Email: peter.balaz@geology.sk
Tel.: 053/419 0116
Stanislav Dubnička

Stanislav Dubnička

Splnomocnenec vlády SR v Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubne

Sídlo: Fyzikálny ústav SAV, Bratislava
Email: stanislav.dubnicka@savba.sk
Tel.: 02/5941 0504 | Fax: 02/5477 6085
Viktor Stromček

Viktor Stromček

Splnomocnenec vlády SR pre prípravu a realizáciu strategických parkov

Sídlo: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Email: viktor.stromcek@mindop.sk
Tel.: 02/59494210
Vladimír Novák

Vladimír Novák

Splnomocnenec vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Rakúskou republikou
Splnomocnenec vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Maďarskou republikou
Splnomocnenec vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Ukrajinou
Splnomocnenec vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Českou republikou


Sídlo: Ministerstvo životného prostredia SR
Email: vladimir.novak@enviro.gov.sk
Tel.: 02/5980 6101
 
95

Dátum poslednej aktualizácie: 19.04.2016