Hodnotiace, testovacie a metodické centrum pre ľudské zdroje


Názov a sídlo prijímateľa: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, Bratislava

Názov projektu: Hodnotiace, testovacie a metodické centrum pre ľudské zdroje

Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky

Výška nenávratného finančného príspevku: 1 284 000,00 EUR

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

Opis projektu

Hlavnou aktivitou národného projektu Hodnotiace, testovacie a metodické centrum pre ľudské zdroje v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa je vytvorenie a činnosť hodnotiaceho, testovacieho a metodického centra pre ľudské zdroje. Za účelom zabezpečenia tejto aktivity vzniklo v rámci Úradu vlády SR Centrum vzdelávania a hodnotenia (ďalej len: „centrum“).

Vytvorenie centra predstavuje systémové opatrenie s národným dopadom. Jeho cieľom je nielen prierezovo vzdelávať existujúcich štátnych zamestnancov zo všetkých služobných úradov na Slovensku s prihliadnutím na aktuálne potreby služobných úradov a na požiadavky na vzdelanie definované zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ale aj overovať schopnosti a osobnostné vlastnosti uchádzačov o štátnu službu spolu so zisťovaním ich úrovne, potenciálu a uplatnenia sa v štátnej správe.

Úlohou centra je podpora profesionálnej štátnej služby, a to prostredníctvom zvyšovania počtu štátnych zamestnancov so zvýšenými kompetenciami v oblastiach, ktoré zaručujú kvalitné a profesionálne vykonávanie štátnej služby. Nemenej dôležitou úlohou je tiež podpora schopností efektívne viesť a motivovať zamestnancov, poskytovanie pomoci novoprijatým štátnym zamestnancom a osvojenie si nových a pokročilých metód overovania schopností a osobnostných vlastností v procese obsadzovania štátnozamestnaneckých miest, a to najmä pri výbere štátnych zamestnancov na najvyššie manažérske pozície v štátnej správe. Centrum má ďalej za cieľ podporiť vytvorenie rovnakého súťažného prostredia a príležitostí na zamestnanie sa pre uchádzačov o štátnu službu, ktoré bude napĺňané aj prostredníctvom realizácie 1. časti hromadného výberového konania.

Medzi ďalšie dôležité činnosti centra popri vzdelávacích a školiacich aktivitách patrí zabezpečenie psychodiagnostiky a realizácia metódy hodnotiaceho centra pre výberové konania, ďalej zabezpečenie priebehu 1. časti hromadných výberových konaní, konzultačná činnosť a príprava metodík pre jednotlivé oblasti.

Informácie o projekte a jeho aktivitách

Pri ponuke a realizácii vzdelávacích aktivít centrum zohľadňuje potreby služobných úradov, prepája vzdelávacie aktivity s požadovanými kompetenciami štátnych zamestnancov, rozvíja hlbšie špecifické vedomosti a zručnosti v oblasti práce s ľudskými zdrojmi s prihliadnutím na špecifiká štátnej správy, jej postavenie a fungovanie.

Vzdelávacie aktivity sa realizujú predovšetkým v priestoroch Úradu vlády SR na Hlavnom námestí 8 v Bratislave a v účelových zariadeniach Úradu vlády SR na Slovensku, prípadne
po vzájomnej dohode so služobnými úradmi, aj v ich priestoroch.

V súčasnosti centrum pokračuje v realizácii vzdelávacích aktivít: Mentoring, Riadený výberový rozhovor a Analýza (opis) štátnozamestnaneckého miesta ako podklad k tvorbe kompetenčného modelu. V mesiaci november centrum začalo s realizáciou dvojdňovej vzdelávacej aktivity: Základné manažérske zručnosti, ktorá je určená pre všetkých vedúcich zamestnancov a všetkých štátnych zamestnancov, ktorí vedú pracovné skupiny alebo tímy, a ktorí doposiaľ neabsolvovali manažérske vzdelávanie. Od decembra centrum ďalej organizuje kurz: Vedenie hodnotiaceho rozhovoru, ktorý je určený pre všetkých vedúcich zamestnancov a všetkých štátnych zamestnancov, ktorí robia hodnotenie zamestnancov podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Centrum v najbližšej dobe pripravuje ďalšie kurzy: Efektívne riadenie tímu, Komunikačné zručnosti, Moderné prístupy k vedeniu ľudí a tímov (ako sa stať dobrým vodcom), Koučovací rozhovor v práci manažéra a Časový manažment.

Služobné úrady sú vždy informované o realizácii jednotlivých vzdelávacích aktivít centra v dostatočnom časovom predstihu. 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

22856

Dátum poslednej aktualizácie: 22.12.2017