Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

Tajomník: PhDr. Bc. Marek Hajduk, PhD.
Sídlo: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Tel.: 02/5937 4711
E-mail: marek.hajduk@minedu.sk

Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie je stálym odborným, poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom vlády SR pre oblasť vedy, techniky a inovácií. Jej úlohou je koordinovať spoluprácu organizácií verejného a súkromného sektora pri zabezpečovaní cieľov štátnej vednej, technickej a inovačnej politiky a komplexne posudzovať materiály všetkých ústredných orgánov štátnej správy z oblasti vedy, techniky a inovácií predkladané na rokovanie vlády SR alebo orgánom Európskej únie a medzinárodným organizáciám.

Rada vlády má 23 členov. Predsedom Rady vlády je podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, podpredsedami sú minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, minister hospodárstva SR, minister financií SR, predseda Slovenskej akadémie vied a splnomocnenec vlády SR pre výskum a inovácie