Výzva na predkladanie návrhov na kandidáta na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie

Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad pre verejné obstarávanie v súlade so zákonom  č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s uznesením vlády č. 438 zo 14. augusta 2013 k návrhu na určenie spôsobu výberu členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie menovaných vládou Slovenskej republiky vyhlasujú výzvu na predkladanie návrhov na kandidáta na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie.
 

Požiadavky na kandidáta
Doklady predkladané uchádzačom/kandidátom:
 1. písomný návrh na kandidáta na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie,
 2. štruktúrovaný životopis,
 3. čestné vyhlásenie o občianstve Slovenskej republiky,
 4. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 5. čestné vyhlásenie kandidáta, že nie je zamestnancom Úradu pre verejné obstarávanie,
 6. originál alebo úradne overená fotokópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace,
 7. úradne overená fotokópia diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie najmenej 2. stupňa,
 8. doklady preukazujúce minimálne 5 ročnú prax vo verejnom obstarávaní (najmä potvrdenia zamestnávateľa, že sa uchádzač aktívne zaoberal/zaoberá oblasťou verejného obstarávania, čestné vyhlásenia o odborných znalostiach a požadovanej praxi, odkazy na realizované verejné obstarávania),
 9. súhlas s kandidatúrou, ak ide o návrh na kandidáta iný ako na základe vlastného návrhu.

Spracovanie projektu:
 1. na tému: „Revízne postupy vo verejnom obstarávaní“, ktorý musí obsahovať rozpracovanie najmä nasledovných tém:
  • analýza zmien v oblasti revíznych postupov, ktoré priniesol nový zákon o verejnom obstarávaní (zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
  • porovnanie právnej úpravy revíznych postupov podľa zákona č. 25/2006 Z.z.  a zákona č. 343/2015 Z.z.,               
  • návrh metodiky postupu Úradu pre verejné obstarávanie v oblasti revíznych postupov vrátane jednej modelovej situácie,
  • návrh prípadných legislatívnych zmien „pro futuro“.
 
Technické požiadavky k návrhu projektu:  rozsah bez príloh minimálne 10 strán (odporúčaný maximálny rozsah - 20 strán) formát A4, písmo: Times New Roman, veľkosť písma - 12, riadkovanie - 1,5.
 

Hodnotiace kritériá:
 • komplexnosť, vecnosť a správnosť projektu,
 • reálnosť a prínos navrhovaných riešení,
 • výber, posúdenie a riešenie modelovej situácie v nadväznosti na aplikáciu platnej legislatívy a judikatúry Slovenskej republiky a Európskej únie.
 
Doplňujúce informácie:
 • počet obsadzovaných miest člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie: 2  (v súlade so znením uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 567 z 26. septembra 2013 skončí k  27. septembru 2016 funkčné obdobie dvom členom Rady Úradu pre verejné obstarávanie),
 • lehota na predkladanie návrhov: do 13. júla 2016 do 12:00 hod. s označením obálky: „Návrh na kandidáta člena Rady ÚVO“ - neotvárať - (rozhodujúce je doručenie návrhu s požiadavkami na kandidáta v stanovenej lehote),
 • adresa na doručovanie návrhov: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava.
20886