Jazykové vzdelávanie zamestnancov úradu

Po identifikácii potrieb jednotlivých sekcií bude jazykové vzdelávanie  prebiehať pomocou nasledovných aktivít:

1. Anglický jazyk pre začiatočníkov
Kurz bol určený pre zamestnancov úradu, ktorí nemali žiadnu znalosť anglického jazyka a tiež pre zamestnancov s úrovňou anglického jazyka A1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Účelom kurzu bolo zvládnutie základov anglického jazyka pre využitie v komunikácii (verbálnej aj písomnej) so zahraničnými partnermi. Pre vedúcich zamestnancov boli, vzhľadom na ich pracovnú vyťaženosť, pripravené individuálne kurzy.

2. Anglický jazyk pre pokročilých
Kurz bol určený pre zamestnancov úradu, ktorí mali znalosť anglického jazyka na úrovni A2, B1, B2 alebo C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Účelom kurzu bolo zvládnutie anglického jazyka na vysokej úrovni pre využitie v komunikácii (verbálnej aj písomnej) so zahraničnými partnermi. Dosiahnutie schopnosti komunikácie v anglickom jazyku v oblasti týkajúcej sa štátnej služby a výkonu práce vo verejnom záujme. Pre vedúcich zamestnancov boli, vzhľadom na ich pracovnú vyťaženosť, pripravené individuálne kurzy.

3. Anglický jazyk zameraný na odbornú terminológiu
Kurz bol určený pre zamestnancov úradu, ktorí mali znalosť anglického jazyka na úrovni B1, B2, C1 alebo C2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Účelom bolo zvládnutie anglického jazyka na vysokej úrovni pre využitie v komunikácii (verbálnej aj písomnej) so zahraničnými partnermi v špecifických oblastiach štátnej služby a výkonu práce vo verejnom záujme, so silným zameraním predovšetkým na odbornú terminológiu z oblasti práva, medzinárodného práva, diplomatického protokolu, politiky, Európskej únie, ľudských práv, rovnakého zaobchádzania. Pre vedúcich zamestnancov bolo, vzhľadom na ich pracovnú vyťaženosť, pripravené individuálne kurzy.

4. Nemecký jazyk pre pokročilých
Kurz bol určený pre zamestnancov úradu, ktorí mali znalosť nemeckého jazyka na úrovni A2, B1, B2 alebo C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Účelom bolo zvládnutie nemeckého jazyka na vysokej úrovni pre využitie v komunikácii (verbálnej aj písomnej) so zahraničnými partnermi a dosiahnutie schopnosti komunikácie v nemeckom jazyku v oblasti štátnej služby a výkonu práce vo verejnom záujme. Pre vedúcich zamestnancov boli, vzhľadom na ich pracovnú vyťaženosť, pripravené individuálne kurzy.

5. Francúzsky jazyk pre pokročilých
Kurz bol určený pre zamestnancov úradu, ktorí mali znalosť francúzskeho jazyka na úrovni A2, B1, B2 alebo C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Účelom bolo zvládnutie francúzskeho jazyka na vysokej úrovni pre využitie v komunikácii (verbálnej aj písomnej) so zahraničnými partnermi a dosiahnutie schopnosti komunikácie vo francúzskom jazyku v oblasti štátnej služby a výkonu práce vo verejnom záujme. Pre vedúcich zamestnancov sú, vzhľadom na ich pracovnú vyťaženosť, pripravené individuálne kurzy.
Zamestnanci Úradu vlády SR denne komunikujú s rôznymi inštitúciami, s médiami a aj priamo s verejnosťou v slovenskom jazyku. Aby si písomný a ústny prejav zamestnancov úradu zachoval primeranú úroveň a zároveň bol v súlade s aktuálnymi pravidlami slovenského jazyka, ktorý sa neustále vyvíja, boli zamestnancom poskytnuté školenia v oblasti štátneho jazyka pomocou seminárov:

1. Slovenský jazyk ako komunikačný jazyk štátneho zamestnanca
Seminár určený pre zamestnancov úradu pracujúcich v neustálom oficiálnom komunikačnom styku s inými osobami, orgánmi, inštitúciami, spoločnosťami, či organizačnými útvarmi. Účelom bolo zvládnutie správneho používania slovenského jazyka v komunikácii týkajúcej sa výhradne oblastí štátnej služby a výkonu práce vo verejnom záujme a získanie potrebných vedomostí v oblasti gramatiky, písomnej a emailovej komunikácie a správneho verbálneho vyjadrovania sa.

2. Odborná terminológia v slovenskom jazyku
Účelom bolo zvládnutie správneho používania slovenského jazyka v odbornej terminológii týkajúcej sa štátnej služby a výkonu práce vo verejnom záujme a získanie potrebných vedomostí predovšetkým v oblasti právnej terminológie a právneho jazyka, terminológie EÚ, terminológie štátnej a verejnej správy, medzinárodného práva, ...

3. Slovenský jazyk ako komunikačný jazyk vedúceho štátneho zamestnanca
Seminár určený pre vedúcich zamestnancov úradu pracujúcich v neustálom oficiálnom komunikačnom styku s inými osobami, orgánmi, inštitúciami, spoločnosťami, či organizačnými útvarmi. Účelom bolo zvládnutie správneho používania slovenského jazyka  v odbornej terminológii týkajúcej sa štátnej služby, získanie potrebných vedomostí predovšetkým v oblasti právnej terminológie a právneho jazyka, terminológie EÚ, terminológie štátnej a verejnej správy, medzinárodného práva, atď. a získanie potrebných vedomostí v oblasti gramatiky, písomnej a emailovej komunikácie a správneho verbálneho vyjadrovania sa.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

www.esf.gov.sk
7597