Systematické prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov Úradu vlády Slovenskej republiky

V januári 2012 boli podpísané Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a  Úradom vlády Slovenskej republiky (úrad), na základe ktorých sa začal realizovať vzdelávací projekt úradu pod názvom „Systematické prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov Úradu vlády Slovenskej republiky.
 
Hlavným cieľom projektu je pomocou investícií do prehlbovania kvalifikácie zamestnancov úradu zvyšovať efektivitu výkonu práce úradu ako celku.
 
Projekt je rozdelený do troch hlavných oblastí:
  1. Jazykové vzdelávanie zamestnancov úradu
  2. Vzdelávanie zamestnancov úradu v oblasti informačných technológií
  3. Vzdelávanie zamestnancov úradu v oblasti diplomatického a spoločenského protokolu
 
Dňa 28. februára 2012 bolo vo Vestníku č. 40/2012 zverejnené Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, v rámci ktorého mohli uchádzači o poskytovanie požadovaných školení posielať svoje ponuky do 4. apríla 2012. 5. apríla 2012 došlo k otváraniu ponúk, čím sa začal proces ich vyhodnocovania.

Proces vyhodnocovania ponúk bol ukončený a na základe verejného obstarávania boli podpísané nasledovné zmluvy za účelom realizácie projektu „Systematické prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov Úradu vlády Slovenskej republiky“:
  1. dňa 13. augusta 2012 bola podpísaná zmluva medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a SWOT spol. s r.o., na základe ktorej prebiehala výučba cudzích jazykov na všeobecnej a odbornej úrovni, výučba slovenského jazyka ako komunikačného jazyka a výučba slovenského jazyka v odbornej terminológii,
  2. dňa  23. augusta 2012 bola podpísaná zmluva medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a Education Training & Consultin Company a.s., na základe ktorej prebiehali školenia v programoch MS Word 2010, MS Excel 2010, MS PowerPoint 2010 a MS Outlook 2010,
  3. dňa 23. augusta 2012 bola podpísaná zmluva medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a KPMG Slovensko, spol. s r.o., na základe ktorej prebiehalo vzdelávanie v oblasti diplomatického a spoločenského protokolu.Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia www.esf.gov.sk
7559