Vzdelávanie zamestnancov úradu v oblasti informačných technológií

Pre zamestnancov úradu boli v oblasti informačných technológií pripravené nasledovné kurzy:

1. Školenie v programe MS Word verzia 2010
Kurz bol určený pre zamestnancov úradu dennodenne prichádzajúcich do kontaktu s programom MS Word 2010, ale aj pre zamestnancov úradu, ktorí prejdú pri svojej práci s PC z verzie 2003 na verziu 2010 programu MS Word. Účelom bolo komplexné zvládnutie programu MS Word 2010 zamestnancami úradu pre zvýšenie ich efektivity práce.

2. Školenie v programe MS Excel verzia 2010
Kurz bol určený pre zamestnancov úradu využívajúcich program MS Excel 2010, ale aj pre zamestnancov úradu, ktorí prejdú pri svojej práci s PC z  verzie 2003 na verziu 2010 programu MS Excel. Účelom bolo komplexné zvládnutie programu MS Excel 2010 zamestnancami úradu pre zvýšenie ich efektivity práce.

3. Školenie v programe MS PowerPoint
Kurz bol určený pre zamestnancov úradu, ktorých náplň práce obsahuje aktivity vyžadujúce si prezentácie. Účelom bolo efektívne zvládnutie programu MS PowerPoint 2010 pre prezentačné účely.

4. Školenie v programe Microsoft Outlook verzia 2010
Kurz bol určený pre zamestnancov úradu používajúcich program Microsoft Outlook 2010, ale aj pre zamestnancov úradu, ktorí prejdú pri svojej práci s PC z verzie 2003 na verziu 2010 programu Microsoft Outlook. Účelom bolo komplexné zvládnutie programu Microsoft Outlook verzia 2010 zamestnancami úradu pre zvýšenie ich efektivity práce.


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

www.esf.gov.sk
7600