PREMIÉR: Bojovať proti korupcii chce vláda aj opatreniami pri čerpaní eurofondov
21.03.2017 PREMIÉR: Bojovať proti korupcii chce vláda aj opatreniami pri čerpaní eurofondov Bratislava 21. marca (TASR) – Prispieť k zvýšeniu efektívnosti a transparentnosti pri čerpaní eurofondov má súbor opatrení z dielne podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho (Smer-SD). Vyčerpaných je aktuálne zhruba 6 % európskych prostriedkov určených do roku 2020. Pr...
Tlačová konferencia predsedu vlády Roberta Fica a podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho
21.03.2017 Tlačová konferencia predsedu vlády Roberta Fica a podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra P...V utorok 21. marca 2016 o 15.00 h sa na Úrade vlády SR (Žltý salónik) v Bratislave uskutoční spoločná tlačová konferencia predsedu vlády SR Roberta Fica a podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho.  Téma: Zvýšenie efektívnosti a transparentnosti pri čerpaní eurofondov.
Komisie na posudzovanie projektov národnostných menšín odporučili podporiť projekty v plnej sume
21.03.2017 Komisie na posudzovanie projektov národnostných menšín odporučili podporiť projekty v plnej sumePätnásť komisií na posudzovanie projektov v rámci dotačného programu Úradu vlády Slovenskej republiky  Kultúra národnostných menšín 2017 odporučilo podporiť spolu 1342 projektov v sume 4 500 000 €,teda v plnej výškealokovaných prostriedkov.  Podrobnejšie údaje viažuce sa k jednotlivým národnostným menšinám...
Úrad vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 141 z 29.3.2017 k návrhu výzvy na prihlásenie kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie a podrobnosti o spôsobe výberu kandidáta na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie  vyhlasuje výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie.
 
Požiadavky na kandidáta
Predkladané doklady:
 • písomný návrh na kandidáta na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie,
 • štruktúrovaný životopis,
 • čestné vyhlásenie o občianstve,
 • čestné vyhlásenie, že kandidát nie je členom politickej strany alebo hnutia,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 • originál alebo úradne overená fotokópia výpisu registra trestov nie staršieho ako 3 mesiace,
 • originál alebo úradne overená fotokópia diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie najmenej 2. stupňa,
 • doklady preukazujúce minimálne 5-ročnú prax vo verejnom obstarávaní (najmä: potvrdenia zamestnávateľa, že sa uchádzač aktívne zaoberal/zaoberá oblasťou verejného obstarávania, čestné vyhlásenia o odborných znalostiach a požadovanej praxi, odkazy na realizované verejné obstarávania),
 • súhlas s kandidatúrou, ak ide o návrh na kandidáta iný ako na základe vlastného návrhu,
 • projekt činnosti Úradu pre verejné obstarávanie a jeho rozvoja.
 
Technické náležitosti k projektu:
 • rozsah minimálne 10 strán,
 • formát A4,
 • písmo: Times New Roman 12, riadkovanie 1,5.
 
Lehota na predkladanie návrhov na kandidáta na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie: do 30.4.2017, s označením obálky: „Návrh na kandidáta na predsedu ÚVO“ – neotvárať (rozhodujúce je doručenie návrhu s požiadavkami na kandidáta v stanovenej lehote) na adresu: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava.