Študenti základných a stredných škôl po novom o korupcii či finančných podvodoch

03.10.2014

Vymedziť korupciu ako trestný čin, opísať postup oznámenia korupcie, rozlíšiť typy finančných podvodov, ale aj vyhľadať na internete inštitúcie, ktoré sa zaoberajú korupciou či bojom proti korupcii – tieto a ďalšie schopnosti by mali preukázať žiaci a študenti základných a stredných škôl po zavedení a zapracovaní do školských vzdelávacích programov schválený  aktualizovaný Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.1.od septembra 2014. V ňom sú zakotvené aj ďalšie témy týkajúce sa kompletnej finančnej gramotnosti mladých ľudí, ale aj napríklad ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.
 
Spôsob implementácie národného štandardu stanovuje MŠVVaŠ SR v schválenej „Metodike pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl“, ktorú pripravili Štátny pedagogický ústav a Štátny inštitút odborného vzdelávania na základe podkladov a iniciatívy Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR, Ministerstva hospodárstva SR a Finančného riaditeľstva SR. Spracovaná metodika je  pomôcka, ktorej hlavným cieľom  je zefektívniť prácu učiteľov pri zapracúvaní a aplikácii tém finančnej gramotnosti do vyučovacieho procesu.
 
Súčasťou metodiky sú taktiež príklady z bežného života, ktoré má žiak dokázať vyriešiť v rámci modelových situácií. Vyučovanie protikorupčnej výchovy má charakter prierezovej témy, čo znamená, že sa nevyučuje ako samostatný predmet. Rovnako nie je určené, v ktorom ročníku sa táto téma musí učiť. Rozhodnutie je v kompetencii riaditeľa školy. Najčastejšie sa téma objavuje na hodinách etickej výchovy.
 
Protikorupčná výchova a vzdelávanie na stredných školách Slovenskej republiky sa začala realizovaťod roku2001, keď Ministerstvo školstva Slovenskej republiky schválilo projekt Štátneho pedagogického ústavu „Protikorupčné nástroje v stredných školách“ a vydalo súhlas s jeho experimentálnym overovaním na vybraných stredných školách v predmetoch náuka o spoločnosti, občianska náuka a etická výchova v školských rokoch 2001/2002 a 2002/2003. V tomto období boli v spolupráci s odborníkmi z Transparency International Slovensko pripravené aj základné učebné texty, metodické príručky a publikácie.
 
Úrad vlády SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
www.minedu.sk/metodika-pre-zapracovanie-a-aplikaciu-tem-financnej-gramotnosti-do-skolskych-vzdelavacich-programov-zakladnych-skol-a-strednych-skol/.
16056