Zákazky s nízkou hodnotou

Zákazky na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác podľa § 117 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní  a  o zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení neskorších predpisov.

Zabezpečenie výroby a distribúcie štyroch prezentačných reportáží a dvoch teezrov pre potreby propagácie Dunajského nadnárodného programu a programu Stredná Európa - ZÁKAZKA ZRUŠENÁ
Dátum zverejnenia: 25.10.2019

Zabezpečenie služieb súvisiacich so vzdelávaním zamestnancov ÚV SR
Dátum zverejnenia: 20.08.2019

Zabezpečenie výroby a distribúcie štyroch prezentačných reportáží a dvoch teezrov pre potreby propagácie Dunajského nadnárodného programu a programu Stredná Európa - ZÁKAZKA ZRUŠENÁ
Dátum zverejnenia: 15.08.2019

Oprava poškodených dažďových zvodov a omietok pri dažďových zvodoch na fasáde Arcibiskupského a Miestodržiteľského paláca v Bratislave a Účelového zariadenia ÚV SR Agra v Trenčianskych Tepliciach.
Dátum zverejnenia: 31.07.2019

Rekonštrukcia systému merania a regulácie
Dátum zverejnenia: 13.06.2019
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 24.06.2019 do 10.00 hod.
Priebežná mediálna kampaň na podporu EŠIF – zabezpečenie kreatívy a produkcie reklamných spotov
Dátum zverejnenia: 10.06.2019

Ušitie jednotného pracovného oblečenia - pánskych oblekov a dámskych kostýmov
Dátum zverejnenia: 29.05.2019

Obnova oplotenia Úradu vlády SR
Dátum zverejnenia: 20.05.2019

Poskytovanie služieb práčovní na obdobie 12 mesiacov
Dátum zverejnenia: 13.05.2019
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 16.05.2019 do 10.00 hod.

Nákup a dodanie fitnes zariadenia
Dátum zverejnenia: 09.05.2019

Zabezpečenie a prevádzkovanie bonifikačného a dochádzkového systému
Dátum zverejnenia: 30.04.2019
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 14.05.2019 do 10.00 hod.

Zabezpečenie školenia „Implementácia EŠIF 2014 – 2020 VII“
Dátum zverejnenia: 26.04.2019

Zabezpečenie odborných prehliadok vyhradených technických zariadení – výťahov v objektoch Úradu vlády Slovenskej republiky
Dátum zverejnenia: 15.04.2019
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 24.04.2019 do 10.00 hod.

Citylightová kampaň 2019
Dátum zverejnenia: 05.04.2019

Servis technických zabezpečovacích prostriedkov
Dátum zverejnenia: 28.02.2019

Poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením leteniek a cestovných lístkov
Dátum zverejnenia: 06.02.2019

Zabezpečenie ubytovania a ostatných súvisiacich služieb spojených so zabezpečením pracovných ciest zamestnancov verejného obstarávateľa
Dátum zverejnenia: 06.02.2019

Poskytovanie konzultačných a školiacich služieb v oblasti implementácie systému manažérstva proti korupcii
Dátum zverejnenia: 01.02.2019

Výmena vnútorných rozvodov vody v ÚZ Ždiar
Dátum zverejnenia: 17.01.2019

Poskytovanie konzultačných a školiacich služieb v oblasti implementácie systému manažérstva proti korupciirepubliky - ZÁKAZKA ZRUŠENÁ
Dátum zverejnenia: 17.01.2019

20435