Nastavenie projektov OPIS vytvára predpoklad pre ich ukončenie do konca roka

21.05.2015

Kongres ITAPA, Bratislava, 21.5.2015

Po otváracom bloku venovanom európskemu digitálnemu trhu  vystúpil na Jarnej ITAPE 2015  so svojou prezentáciou zameranou na projekty informatizácie spoločnosti Peter Kostolný, generálny riaditeľ  Sekcie operačných programov  Úradu vlády  SR.  Zdôraznil, že oproti rovnakému obdobiu minulého roka eviduje OPIS za prvé štyri mesiace tohto roku trojnásobný nárast čerpania finančných prostriedkov: čerpanie sa pohybuje na hranici 71 % z celkovej sumy 843 595 405 eur: „Som optimista. Projekty sú nastavené tak, aby sa nám tento rok podarilo splniť náš plán, čo je 100% čerpanie. V OPIS je kľúčovým cieľom prínos pre občanov, t.zn. v prioritnej osi 1 sledujeme najmä počet elektronických služieb a v prioritnej osi 2 počet zdigitalizovaných objektov. Tento počet neustále narastá.“

P. Kostolný skonštatoval, že  prakticky jediným slabým miestom implementácie projektov sú pochybenia v procesoch spojených s verejným obstarávaním. Dnes je predčasné hovoriť o výškach udelených finančných korekcií, nakoľko RO OPIS prijal množstvo nápravných opatrení najmä v uplatňovaní kontroly a  pri viacerých verejných obstarávaniach čakáme na rozhodnutia ÚVO. 

Okrem finišovania projektov  pripravuje RO OPIS v spolupráci so SORO MF SR aj mediálnu kampaň, ktorej cieľom je ukázať občanom, aké výhodné pre nich môže byť používanie elektronických služieb na www.slovensko.sk .  Kampaň tiež poukáže na možnosti využívania zdigitalizovaného kultúrneho a národného dedičstva.

Súčasťou bloku s názvom Projekty informatizácie spoločnosti boli prezentácie niekoľkých úspešných končiacich projektov, ako napríklad Elektronický systém monitoringu osôb, ktorý začne  pilotnú prevádzku už v júli 2015 a v ostrej prevádzke bude od januára 2016. Monitoring osôb prostredníctvom tzv. elektronických náramkov bude používaný pri domácej väzbe, pri treste zákazu pohybu a účasti na verejných podujatiach.  Týmto projektom sa nielen znížia náklady a zaťaženosť väzenských zariadení na Slovensku, ale projekt prispeje aj k eliminácii zločinnosti, či zvýšeniu ochrany rodiny, ako aj obetí domáceho či diváckeho násilia. Vďaka ďalšiemu projektu Digiškola, prezentovanému na kongrese, sa medzi žiakov materských, základných a stredných škôl distribuovalo 20 tisíc tabletov a zriadilo sa  1 029 špecializovaných tabletových učební vybavených interaktívnymi tabuľami. Deti a mladí ľudia si tak môžu osvojovať učivo a vedomosti pomocou najmodernejších metód a pomôcok. Oni sami oceňujú najmä on line prístup k najaktuálnejším informáciám. Viac ako 10 tisíc zamestnancom Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny  uľahčí administratívne úkony centrálny systém sociálnych dávok, ktorý sa tiež realizoval v rámci projektov OPIS. Tento systém bude v krátkom čase súčasťou Ústredného portálu verejnej správy, t.zn., že občan, ktorý si aktivoval svoju elektronickú schránku, bude môcť o ktorúkoľvek sociálnu dávku požiadať priamo z pohodlia svojho domova.

Práve Ústredný portál verejnej správy na jarnom kongrese ITAPA odprezentujú na záverečnej konferencii zhruba o 16. hodine zástupcovia Národnej agentúry sieťových služieb.


Úrad vlády SR

RO OPIS

17810