Každý, aj malý projekt môže znamenať pre cestovný ruch a miestnu ekonomiku veľa

25.06.2015

Výmena skúseností, spojenie rovnako zmýšľajúcich ľudí zo Švajčiarska aj Slovenska, predstaviteľov štátnych inštitúcií, ale aj regionálnych organizácií cestovného ruchu, akademickej a vedeckej obce či samosprávy – to všetko rezonovalo na dvojdňovej Medzinárodnej konferencii s názvom Prírodný turizmus a regionálny rozvoj, ktorú v uplynulých dňoch zorganizoval Úrad vlády SR v spolupráci so Švajčiarskou konfederáciou a ktorá sa skončila v utorok 23. júna v Tatrách.  Zúčastnili sa na nej zástupcovia švajčiarskeho veľvyslanectva, partnerských organizácií a vedeckých inštitúcií zo Švajčiarska,  z Poľska a zo Slovenska: napr. z Univerzity v Berne, Technickej univerzity v Rapperswil, Univerzity aplikovaných vied v Luzerne,  Združenia švajčiarskych parkov, Biosférickej rezervácie Entlebuch, UNEP –Grid Warsaw, Univerzity Mateja Bela, Štátnej ochrany prírody, OOCR Spiš, OOCR Slovenský raj, Združenia Tokajská vínna cesta, obce Zemplínske Hámre, nadácie EKOPOLIS, SACR, ako aj  zástupcovia rezortov a úradu vlády.
 
Bolo to podujatie, v ktorom rezonovala najmä spolupráca, vzájomné informovanie sa o realizácii dobrých nápadov a príkladov rozvoja prírodného turizmu, regionálnych produktov, ochrany prírody,  čím sa výrazne podporuje na Slovensku cestovný ruch,“ skonštatoval veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie v SR Alexander Wittwer.
 
Počas konferencie sa účastníci oboznámili s úspešnými projektmi Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce,  ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR. Prítomných zaujali prezentácie o zušľachťovaní a zatraktívnení  chránenej oblasti Poloniny a Pieniny, Slovenského raja či Tokaja.  Práve ochrana životného prostredia, ako aj regionálny rozvoj s dôrazom na oblasť geografického zamerania Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorou je východné Slovensko, má v Programe dôležité miesto. Program priamo podporuje v oblasti rozvoja cestovného ruchu a ochrany prírody 4 individuálne projekty, ktoré realizujú obec Stratená, obec Zemplínske Hámre, Združenie Tokajská vínna cesta a Štátna ochrana prírody SR.Čiastka vyčlenená na podporu týchto projektov je viac ako 6 miliónov eur. Okrem toho boli podporené viaceré projekty ochrany prírody a rozvoja cestovného ruchu v rámci Blokového grantu pre mimovládne organizácie a partnerstvá.
 
Ivan Ivančin, riaditeľ Oddelenia švajčiarskeho finančného mechanizmu úradu vlády: „Vysoká pridaná hodnota Programu súvisí aj s početnou a aktívnou účasťou švajčiarskych partnerov pri ich realizácii. Každý podporený projekt má svoje špecifiká a všetky sú rovnako dôležité pre úspech Programu, ktorého cieľom je znižovať ekonomické a sociálne rozdiely medzi SR a EÚ, ako aj v rámci EÚ. A všetky projekty je pri doterajšej implementácie nutné hodnotiť pozitívne.“
 
Partneri zo Švajčiarskej konfederácie veľmi aktívne a inšpiratívne pristúpili k vzájomnej slovensko-švajčiarskej spolupráci.  Florian Knaus z Biosférickej rezervácie Entlebuch: "Vďaka Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce sme mali možnosť vypočuť si množstvo podnetov týkajúcich sa prírodného turizmu. Je teraz na daných organizáciách a inštitúciách, aby dané podnety či myšlienky zrealizovali, rozšírili respektíve posilnili svoju spoluprácu a tým pomyselne postavili svoje projekty na vlastné nohy. Entuziazmus, odhodlanie a trpezlivosť sú teraz viac ako žiaduce."
 
Dôležitým posolstvom konferencie Prírodný turizmus a regionálny rozvoj je aj myšlienka, že ochrana prírody nesmie byť vnímaná len ako obmedzenie občanov a subjektov nachádzajúcich sa v týchto oblastiach, ale najmä ako príležitosť pre ekonomicky rast aj formou prírodného cestovného ruchu. A cestovný ruch je o ľuďoch a pre ľudí, preto je dôležitá aj aktívna komunikácia a príjemný prístup spolu s patričnou hrdosťou na to, čo región ponúka.
 
Konkrétne závery z konferencie úrad vlády oficiálne adresuje na príslušné inštitúcie a rezorty, ktoré majú vo svojich kompetenciách rozvoj a podporu cestovného ruchu na Slovensku.
 
Úrad vlády SR
Veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie v SR
 
18143