Na dodatočnú VÝZVU dotačného programu na podporu kultúry národnostných menšín reagovalo 71 žiadateľov.

20.08.2015

 
Úrad vlády Slovenskej republiky na návrh splnomocnenca vlády Slovenskej republiky  pre národnostné menšiny ako gestora dotačného programu Kultúra národnostných menšín zverejnil dňa 15. júna 2015 dodatočnú VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2015. Termín predkladania žiadostí bol do 17. augusta 2015. 
 
K uvedenému termínu bolo na úrad vlády písomne doručených 65 žiadostí  na 87 projektov  v sume 506 319 eur. V elektronickom dotačnom systéme bolo do uvedeného termínu zaregistrovaných 71 žiadostí  na 93 projektov  v sume 549 078 eur. Z uvedeného počtu projektov bolo 85 projektov za rómsku národnostnú menšinu, 6 projektov za českú národnostnú menšinu a 2 projekty za moravskú národnostnú menšinu.
 
Dodatočná VÝZVA bola vyhlásená pre tie národnostné menšiny, ktoré nevyčerpali svoj pridelený disponibilný objem finančných prostriedkov na rok 2015, t. j. pre národnostnú menšinu českú v objeme 15 039 eur, moravskú v objeme 11 000 eur a rómsku v objeme 39 902 eur.
 
Posudzovať jednotlivé projekty budú príslušné komisie, ktoré sú zriadené Úradom vlády Slovenskej republiky. O termíne zasadnutí komisií budeme verejnosť informovať v najbližších dňoch.
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
www.narodnostnemensiny.gov.sk
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
18612