Zástupcovia menšín včera rokovali aj o Akčnom pláne ochrany práv príslušníkov národnostných menšín a etnických skupín

18.12.2015

V priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky sa včera, 17. decembra 2015 uskutočnilo XIX. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny, na ktorom  sa členovia výboru oboznámili s aktuálnym stavom programu Kultúra národnostných menšín za rok 2015, vypočuli si hodnotenie celoročných pracovných aktivít výboru a plánovali činnosť výbor na rok 2016. 
 
Z informácie o dotačnom programe Kultúra národnostných menšín 2015 vyplynulo, že začiatkom novembra 2015 bol ukončený kompletný proces v rámci I. výzvy. Z pôvodne 1222 projektov odporučených na ďalší schvaľovací proces od 596 žiadateľov došlo k podpísaniu zmluvy s 583 žiadateľmi, ktorí v tomto roku realizovali  1 205 projektov v sume 3 756 794 eur.   Proces II. výzvy, ktorá bola vyhlásená v júni 2015, bude ukončený v najbližších dňoch.
 
Na zasadnutí bol prerokovaný aj návrh Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020, ktorý bol uznesením výboru aj schválený.  Návrh Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020 bol vypracovaný dočasnou pracovnou skupinou výboru zloženou z 5 odborníkov v oblasti práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám, nominovaných členmi výboru a 5 zástupcov štátnej správy (Ministerstva kultúry SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva vnútra SR, Úradu vlády SR a Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny). Vypracovanie akčného plánu bolo jednou z úloh vyplývajúcou z Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, schválenej vládou SR dňa 18.2.2015.
 
V závere zasadnutia výboru sa jeho predsedníčka a poverená splnomocnenkyňa vlády SR pre národnostné menšiny Mária Jedličková poďakovala všetkým členom za celoročnú prácu,  a zároveň vyjadrila presvedčenie, že aj v budúcom roku bude Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny odvádzať konštruktívnu prácu v prospech všetkých národnostných menšín.
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
Úrad vlády SR
 
19767