16.01.2008

Záznam z 24. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR zo dňa 9. januára 2008

Zasadnutie otvoril a viedol predseda Bezpečnostnej rady SR Robert Fico.
Konštatoval, že na zasadnutí boli prítomní všetci jej členovia. Bezpečnostná rada bola uznášaniaschopná.
Navrhnutý program 24. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR bol schválený a Bezpečnostná rada SR (ďalej len „BR SR“) prerokovala jednotlivé body s týmito závermi:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1) Zhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)
Členovia bezpečnostnej rady sa navzájom informovali o aktuálnych otázkach bezpečnosti.
Bezpečnostná rada vzala informácie na vedomie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2) Metodika na vypracúvanie správy o bezpečnosti Slovenskej republiky
Materiál predložil a uviedol tajomník Bezpečnostnej rady SR p. Urban.
Uviedol, že tento návrh je spracovaný z podnetu uznesenia BR SR č. 168 z roku 2007, že predmetná správa sa predkladá na základe zákona č. 110/2004 a z neho predložená metodika aj vychádza. Zdôraznil, že metodiku pripravovala medzirezortná komisia a na rokovanie Bezpečnostnej rady SR bola predložená bez rozporov.
V rozprave sa k materiálu nik nevyjadril.
BR SR prijala uznesenie č. 193, ktorým schválila materiál „Metodika na vypracúvanie správy o bezpečnosti Slovenskej republiky“.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3) Návrh na odvolanie a vymenovanie člena výboru Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku, člena výboru Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie a člena výboru Bezpečnostnej rady SR pre civilné núdzové plánovanie
Materiál predložil a uviedol tajomník Bezpečnostnej rady SR p. Urban.
Konštatoval, že materiál bol spracovaný na základe podkladov ministra zahraničných vecí SR, ministra hospodárstva SR a vedúceho Úradu vlády SR. Zdôraznil, že u navrhovaných kandidátov nie sú v súčasnosti známe žiadne skutočnosti, ktoré by nedovolili súhlasiť s ich vymenovaním.
V rozprave sa k materiálu nik nevyjadril.
BR SR prijala uznesenie č. 194, ktorým schválila materiál „Návrh na odvolanie a vymenovanie člena výboru Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku, člena výboru Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie a člena výboru Bezpečnostnej rady SR pre civilné núdzové plánovanie“.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4) Návrh plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2008
Materiál predložil a uviedol tajomník Bezpečnostnej rady SR p. Urban.
Uviedol že plán sa predkladá v súlade so zákonom č. 110/2004 o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru. Zdôraznil, že materiál je po medzirezortnom pripomienkovom konaní a na rokovanie BR SR bol predložený bez rozporov.
Zoznámil členov bezpečnostnej rady s návrhom výboru BR SR pre OP – upraviť v schvaľovanom pláne rozdelenie materiálov do výborov BR SR tak, aby materiál „Návrh zoznamu opatrení národného systému reakcie na krízové situácie“ bol zaradený aj na prerokovanie do výboru BR SR pre obranné plánovanie.
V rozprave riaditeľ NBÚ požiadal o doplnení návrhu uznesenia vlády v ukladacej časti v bodu b) a bodu c) o doplnenie úlohy pre „ostatné ústredné orgány štátnej správy“.
BR SR konsenzuálne schválila uznesenie č. 195, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2008“ upraveným v zmysle prednesených pripomienok a odporučila vláde SR jeho schválenie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5) Návrh zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2008
Materiál za neprítomného vedúceho Úradu vlády SR uviedol v jeho zastúpení p. Farkaš.
Uviedol, že materiál sa predkladá v súlade s uznesením 16. zasadnutia BR SR. Zdôraznil, že v zameraní sa navrhuje vykonať 4 kontroly, ktoré smerujú do oblasti plnenia úloh súvisiacich s výkonom úloh štátnej správy, do oblasti plnenia úloh z príslušných všeobecne záväzných predpisov a do oblasti plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR.
V rozprave sa k materiálu nik nevyjadril.
BR SR konsenzuálne schválila uznesenie č. 196, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2008“ .
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6) Návrh kombinovaného systému ochraňovania mobilizačných rezerv v rezorte zdravotníctva
Materiál predložil a uviedol minister zdravotníctva SR spolu s predsedom Správy štátnych hmotných rezerv SR.
Pán minister uviedol, že obsahom materiálu je navrhnutie nového spôsobu ochraňovania mobilizačných rezerv pre rezort zdravotníctva určených na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v čase štátom vyhlásených krízových alebo mimoriadnych situáciách. Zdôraznil, že nový spôsob ochraňovania prinesie rýchlejšiu a pohotovostnejšiu dostupnosť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti k liekom a zdravotníckym pomôckam. Zjednoduší obmenu ich sortimentu z pohľadu expirácie, čo v konečnom dôsledku zníži finančné straty z pohľadu ich neupotrebiteľnosti.
Cieľom návrhu je časť sortimentu uložiť v nemocničných lekárňach poskytovateľov, ktoré zabezpečia ich priebežnú ochranu a obmenu podľa expiračných šarží. Ostatok by bol uložený v zariadeniach SŠHR, ktorý by slúžil na vykonávanie obmeny a doplňovania spotrebovaných liekov a zdravotníckych pomôcok.
V rozprave sa k materiálu nik nevyjadril.
BR SR konsenzuálne schválila uznesenie č. 197, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh kombinovaného systému ochraňovania mobilizačných rezerv v rezorte zdravotníctva“ a odporučila vláde SR jeho schválenie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7) Návrh Plánu práce výboru Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku
Materiál uviedol predseda výboru pre zahraničnú politiku p. Bužek.
Uviedol, že materiál je predkladaný v súlade so zákonom č. 110/2004 Z. z., je predkladaný bez rozporu. Zdôraznil, že je predpokladaných sedem zasadnutí s možnosťou operatívneho zvolania v prípade naliehavej potreby ďalších stretnutí.
V rozprave sa k materiálu nik nevyjadril.
BR SR konsenzuálne schválila uznesenie č. 198, ktorým schválila materiál „Návrh Plánu práce výboru Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku“.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8) Návrh Plánu práce výboru Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie
Materiál uviedol predseda výboru pre obranné plánovanie p. Ďurovčík.
Uviedol, že plán výboru pre OP je plne v súlade s plánom práce Bezpečnostnej rady SR a že je možné ho doplniť v súlade s požiadavkami. Je predkladaný bez rozporu.
V rozprave sa k materiálu nik nevyjadril.
BR SR konsenzuálne schválila uznesenie č. 199, ktorým schválila materiál „Návrh Plánu práce výboru Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie“ .
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

9) Návrh Plánu práce výboru Bezpečnostnej rady SR pre civilné núdzové plánovanie

Materiál uviedol predseda výboru pre civilné núdzové plánovanie p. Repa.
Uviedol, že plán výboru pre OP je plne v súlade s plánom práce Bezpečnostnej rady SR a že je možné ho doplniť v súlade s požiadavkami. Zdôraznil, že je predpokladaných sedem zasadnutí s možnosťou operatívneho zvolania v prípade naliehavej potreby ďalších stretnutí. Je predkladaný bez rozporu.
V rozprave sa k materiálu nik nevyjadril.
BR SR konsenzuálne schválila uznesenie č. 200, ktorým schválila materiál „Návrh Plánu práce výboru Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie“.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10) Postup vysielania príslušníkov OS SR do operácií v rámci NRF (NATO) a BG (EÚ)
Materiál predložil a uviedol minister obrany SR.
Uviedol, že sa jedná o manuál, ktorý rieši postup vysielania príslušníkov rezortu obrany do operácií NATO alebo do operácií EÚ. Materiál je predkladaný bez rozporov.
V rozprave sa k materiálu nik nevyjadril.
BR SR konsenzuálne schválila uznesenie č. 201, ktorým predložený materiál „Postup vysielania príslušníkov OS SR do operácií v rámci NRF (NATO) a BG (EÚ)“ vzala na vedomie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

11) Návrh na riešenie rýchleho rozhodnutia o nasadení deklarovaných síl vysokej pripravenosti OS SR do operácií v rámci síl rýchlej reakcie NATO a EÚ
Materiál predložil a uviedol minister obrany SR.
Konštatoval, že od januára tohto roku je v rámci síl rýchle reakcie NATO a EÚ v pohotovosti mechanizovaný prápor. Uviedol, že predkladaný materiál popisuje celý postup na zabezpečenie pripraveného vyslania uvedenej jednotky do misie v súlade s Ústavou SR a platných zákonov a nariadení.
V rozprave sa k materiálu nik nevyjadril.
BR SR konsenzuálne schválila uznesenie č. 202, ktorým predložený materiál „Návrh na riešenie rýchleho rozhodnutia o nasadení deklarovaných síl vysokej pripravenosti OS SR do operácií v rámci síl rýchlej reakcie NATO a EÚ“ vzala na vedomie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

12) Návrh Plánu práce výboru Bezpečnostnej rady SR pre koordináciu spravodajských služieb na rok 2008
Materiál uviedol tajomník výboru pre koordináciu spravodajských služieb p. Urban.
Uviedol, že predkladaný plán výboru je plne v súlade s plánom práce BR SR a je na rokovanie predložený bez rozporu.
V rozprave sa k materiálu nik nevyjadril.
BR SR konsenzuálne schválila uznesenie č. 203, ktorým schválila materiál „Plán práce výboru Bezpečnostnej rady SR pre koordináciu spravodajských služieb na rok 2008“.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utajovaný materiál

I. Návrh podpory výskumu a vývoja v obrannom priemysle SR na roky 2008 - 2010
Stupeň utajenia: Vyhradené
Materiál predložil minister hospodárstva spolu s ministrom obrany.
BR SR po úprave návrhu uznesenia vlády SR prijala uznesenie č. 204, ktorým súhlasila s materiálom „Návrh podpory výskumu a vývoja v obrannom priemysle SR na roky 2008 - 2010“ a odporučila vláde SR jeho schválenie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Rôzne
a) Riaditeľ NBÚ informoval o vytvorení rokovacej miestnosti stupňa utajenia PT, pre cca 25 osôb s certifikovanou výbavou audiovizuálnych prostriedkov. Táto miestnosť bola vytvorená na NBÚ a ponúkol prítomným možnosť jej využitia pri rokovaniach daného stupňa utajenia aj so zahraničnými partnermi.
b) Podpredseda vlády a minister vnútra SR informoval, že od 12. januára začínajú vydávať biometrické pasy.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predseda BR SR poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.

KBR