Úrad vlády SR zriaďuje Centrum vzdelávania a hodnotenia štátnych zamestnancov

01.06.2017

 
V súvislosti s prijatím nového zákona o štátnej službe, ktorý nadobúda účinnosť dnes, 1. júna 2017, Úrad vlády Slovenskej republiky ako gestor zákona zriaďuje Centrum vzdelávania a hodnotenia, ktoré bude zabezpečovať vzdelávanie pre všetkých štátnych zamestnancov v oblastiach, ktoré vyplývajú z nového zákona o štátnej službe. Cieľom Centra vzdelávania a hodnotenia bude poskytnúť všetkým štátnym zamestnancom rovnaký štandard vzdelania v dotknutých oblastiach a tiež finančne odbremeniť služobné úrady, ktoré sú od účinnosti zákona povinné zabezpečiť vzdelávanie pre svojich zamestnancov, nakoľko školiace aktivity budú poskytované bezplatne.
 
Vzdelávacie aktivity sa budú realizovať v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky na Hlavnom námestí 8 v Bratislave. V prípade záujmu služobných úradov mimo Bratislavy bude možné po vzájomnej dohode zrealizovať školenie aj v ich priestoroch.
 
Centrum vzdelávania a hodnotenia bude zabezpečovať najmä vzdelávacie aktivity k tvorbe kompetenčného modelu štátneho zamestnanca t. j. opis štátnozamestnaneckého miesta, vo vedení osobného pohovoru metódou riadeného rozhovoru vo výberovom konaní, manažérske vzdelávanie štátnych zamestnancov a vzdelávanie potrebné na výkon činnosti mentora. Pre všetky služobné úrady bude centrum súčasne zabezpečovať vzdelávanie a hodnotenie v metóde hodnotiaceho centra (Assessment centrum), ako aj v certifikovaných  psychodiagnostických metódach vo výberovom konaní.
 
Centrum vzdelávania a hodnotenia plánuje realizovať ďalšie vzdelávacie aktivity, ako napríklad kurz základných manažérskych zručností, tréning efektívnej komunikácie, vedenie hodnotiacich rozhovorov a motivácia zamestnancov, efektívne vedenie porád, koučovací rozhovor v práci manažéra, individuálny koučing,  time manažment, budovanie vyspelých tímov a pod.. 
 
Vzdelávanie v uvedených oblastiach prispieva k nárastu počtu štátnych zamestnancov so zvýšenými kompetenciami, ktoré zaručujú kvalitné a profesionálne vykonávanie štátnej služby.
 
Úrad vlády SR – sekcia štátnej služby a verejnej služby
www.vlada.gov.sk
 
22328