Plán tvorby nových pracovných miest z akčného plánu je v okrese Trebišov splnený na viac ako 87%

04.05.2018

Okres Trebišov bol zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy v zmysle zákona 336/2015 Z.z. dňa 31.12.2015, jeho akčný plán bol schválený 24. augusta 2016. Predpokladaný rozpočet realizácie akčného plánu počas rokov 2016-2020 je 114,4 mil. €, z toho EŠIF takmer 40,6 mil. € a regionálny príspevok takmer 5,82 mil. €.

Cieľom akčného plánu je do roku 2020 vytvoriť 1 535 nových pracovných miest, pričom k 31. 3. 2018 ich bolo vytvorených už 1 339, t.j. viac ako 87% z plánovaných, čo viedlo k zníženiu miery nezamestnanosti v okrese k 31. marcu 2018 z 18,43% na konci roka 2015 na 12,72%.

Akčný plán okresu Trebišov podporuje celkovo 15 opatrení, akými sú: vytvorenie systému podpory rozvoja na úrovni okresu, podpory ľudských zdrojov, podpory regionálnej a miestnej ekonomiky, rozvoj dopravnej, technickej a sociálnej infraštruktúry a zlepšenie atraktivity územia a kvality služieb a v neposlednom rade rozvoj a podporu cestovného ruchu.

K dnešnému dňu bolo na Úrad vlády SR predložených 18 žiadostí s požiadavkou o regionálny príspevok vo výške takmer 2,9 mil. €, z ktorých bolo 5 zazmluvnených. Regionálny príspevok smeroval okrem prevádzky pre regionálny rozvoj kľúčového Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Trebišov, aj napríklad na vybavenie odborných dielní v učebniach Súkromnej SOŠ DSA, ktorá plánuje zriadiť aj nové učebné odbory zamerané na automobilový priemysel či na obstaranie technológie na výrobu vaječných cestovín v miestnom podniku. Zároveň boli z jednotlivých operačných programov financovaných EŠIF a štátnym rozpočtom zazmluvnené žiadosti v celkovej výške takmer 26,4 mil. €: Konkrétne, v prioritnej osi 1. Podnikanie a lepšie pracovné miesta je zazmluvnených 52 projektov v sume 5 739 873 eur; v prioritnej osi 2. Vzdelanie a kariéra je zazmluvnených 17 projektov v sume 8 143 806 eur; v prioritnej osi 3. Moderné a dostupné verejné služby je zazmluvnených 17 projektov v sume 12 547 448 eur.

K verejným prostriedkom, ktoré sú uvedené v akčnom pláne, poskytla okresu vláda SR na svojom dnešnom výjazdovom rokovaní ďalší 1 mil. €, ktorý má byť použitý na realizáciu projektov, napr. na rekonštrukcie či obnovy obecných budov, školských zariadení, kultúrnych domov, komunikácií, chodníkov, rekonštrukciu zastávok či verejného osvetlenia a pod.

Od roku 2015 bolo v rámci rôznych dotácií v pôsobnosti Úradu vlády SR, rezervy predsedu vlády SR a programov medzinárodnej spolupráce (Nórsky finančný mechanizmus, Finančný mechanizmus EHP, Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce) poskytnutých viac ako 8 441 403,31 €. Viac ako 3,8 mil. eur išlo na vybudovanie centrálneho zdroja tepla na biomasu a ďalších úkonov s tým súvisiacich práve pre územie Trebišova či na prevenciu pred povodňami a suchom na hornom povodí rieky Ondavy – viac ako 1,2 mil.eur. Na podporu cestovného ruchu slúžil projekt Tokaj je len jeden z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce za viac ako 1,339 mil.eur. V rokoch 2015 – 2017 boli z dotačného programu Kultúra národnostných menšín tiež podporované rôzne podujatia, aktivity, tábory pre deti či účinkovania súborov v celkovej sume 136 600 eur.

Okres Trebišov bol miestom realizácie projektov aj v rámci Dunajského nadnárodného programu, konkrétne v dvoch už realizovaných (Projekt JoinTisza – ochrana pred povodňami a TRANSGREEN - ekologické koridory pozdĺž cestnej a železničnej dopravnej siete EÚ TEN-T v Karpatoch – až na Ukrajinu;) a jedného aktuálneho, CONNECTGREEN - harmonizácia dopravnej infraštruktúry s ekosystémom, ktorý bol monitorovacím výborom programu schválený v marci 2018 po ukončení tretej výzvy.

Zamestnanci úradu vlády pri príležitosti výjazdového rokovania vlády zorganizovali dobrovoľnú zbierku pre n.o. Kotva, ktorá prevádzkuje bezpečný ženský dom podporený v rámci projektu Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom krajiuplynulého implementačného obdobia nórskych grantov. Nezisková organizácia poskytuje pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie a ich deťom rôznymi službami v rodinnom dome s kapacitou 20 lôžok. Zbierku zamestnancov spolu so šekom na 8 000 eur z rezervy predsedu vlády odovzdal zástupcom n.o. Kotva po výjazdovom rokovaní v Trebišove premiér Peter Pellegrini.


Úrad vlády SR

www.vlada.gov.sk