Rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky

21.05.2018

V pondelok dňa 21. mája 2018 o 9,00 h sa bude konať na Úrade vlády SR v Bratislave  v zasadačke č. 101 rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky pod vedením jej predsedu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera s nasledovným programom:
 
Program:  

 1. Návrh zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov
  Predkladá: ÚV SR
   
 2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MF SR    
   
 3. Návrh zákona, zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov 
  Predkladá: MZ SR                
   
 4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  Predkladá: MPSVR SR                                
   
 5. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach  podmienených odkázanosťou na rok 2019
  Predkladá: MPSVR SR     
   
 6. Rôzne
Na začiatku rokovania bude fototermín. Vstup zástupcov médií do areálu Úradu vlády SR je z Leškovej ulice. Po skončení rokovania sa uskutoční brífing.

23596