Okres Veľký Krtíš vytvoril už viac ako 550 pracovných miest

31.05.2018

Cieľom Akčného plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš, ktorý bol schválený 7.septembra 2016, bolo do roku 2020 vytvoriť 822 nových pracovných miest. K30. aprílu 2018 ich bolo vytvorených už  551, čo tvorí 67% z plánovanej úlohy. Aj táto skutočnosť  viedla k výraznému  zníženiu miery nezamestnanosti z 18,45 % na konci roka 2015 na 8,32 % k 30. aprílu 2018 – konštatovala vláda SR na svojom dnešnom výjazdovom rokovaní vo Veľkom Krtíši. Pre ďalší rozvoj okresu schválila vláda SR  1 mil. eur narekonštrukciu obecných budov, komunikácií, chodníkov, školských a predškolských  zariadení, kultúrnych domov, osvetlenia a kamerových systémov či na podporu miestnych folklórnych skupín v obciach okresu.

Čerpanie regionálneho príspevku či eurofondov v okrese Veľký Krtíš však v porovnaní s inými najmenej rozvinutými regiónmi zaostáva – z EŠIF subjekty v okrese čerpali ani nie tretinu plánovaných prostriedkov - z 37 mil. eur bolo ku koncu apríla 2018 vyčerpaných 11,6 mil. eur na 81 projektov).  Z alokovanej  výšky  regionálneho príspevku (3,33 mil. eur) bolo  k 24. máju 2018  vyčerpaných 6,3 % na 2 projekty vo výške 209 tis. eur.  Dôvodom tejto skutočnosti je nepredkladanie žiadostí o jeho poskytnutie zo strany subjektov v okrese Veľký Krtíš. 
 
V rámci dotačných programov Úradu vlády SR(kultúra národnostných menšín, šport, regionálny rozvoj), grantov EHP a Nórska či rezervy predsedu vlády SR boli v rokoch 2015 – 2018 poskytnuté rôznym subjektom v okrese Veľký Krtíš finančné prostriedky v celkovej výške 1 043 tis. eur.  V rámci Grantov EHP  boliaktívne  základné či stredné školy (Hrušov, Veľký Krtíš), ktoré  sa zapojili do programu boja proti klimatickým zmenám a prevencie sucha vybudovaním vodozádržných opatrení vo svojich areáloch či organizovaním vzdelávacích aktivít v tejto téme –  na svoje činnosti získali grant spolu vo výške 116 509 eur. Unikátnym bol  projekt Slovenského národného múzea, ktorý s prispením grantov EHP  vo výške 511 120 eur zrekonštruoval barokové siene na hrade Modrý Kameň, ktoré sú už v súčasnosti využívané pre tvorivé dielne detí a mládeže, bábkové divadlo a informovanie o histórii hradu a celého regiónu.
 
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.nro.gov.sk
 
 
23757