Slovenskí žiadatelia úspešní v tretej výzve programu Central Europe

28.01.2019

V uplynulých dňoch sa vo Viedni uskutočnilo 9. zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu Interreg Stredná Európa, na ktorom zástupcovia krajín participujúcich v tomto programe schválili projekty, ktoré sa uchádzajú o podporu v rámci tretej výzvy programu s alokáciou cca 75miliónov eur. Z prihlásených 191 projektov z deviatich  členských štátov Európskej úniebolo napokonschválených 44projektov, v ktorých má zastúpenie aj 20 slovenských projektových partnerov, z toho dvaja vedúci partneri: Technická univerzita Košice a Mestská časť Bratislava – Petržalka. 
 
Univerzita je vedúcimpartnerom projektu CITYCIRKLE, cieľom ktorého je využiť inovačný potenciál tzv. obehového hospodárstva v mestách prostredníctvom vytvorenia obehových ekonomických uzlov (hubov) v partnerských mestách. Mestá budú zároveň vybavené vedomosťami a nástrojmi, aby mohli navrhnúť obehové ekonomické hodnotové reťazce pre skupiny, akými sú malé a stredné podniky či poskytovatelia environmentálnych služieb. Občania budú mať prospech z efektívnejšieho hospodárenia so zdrojmi a odpadmi.  Mestská časť Bratislava – Petržalka bude realizovať projekt niCE-life, ktorý sa zameriava na podporu sociálneho začlenenia,  koordinácie a inovácie starostlivosti o slabých a starších ľudí trpiacich Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou. Počíta sa aj so zavedením najmodernejších technológií v službách starostlivosti v partnerských regiónoch.
 
V prvej polovici februára by mali prebehnúť konzultácie spoločného sekretariátu s vedúcimi partnermi, pričom 27. február 2019  je definovaný ako konečný termín pre splnenie všetkých podmienok výzvy.
 
Očakáva sa, že po splnení podmienok a podpise zmlúv sa začne s implementáciou schválených projektov už v marci alebo apríli 2019. Zoznam schválených projektov, v ktorých majú zastúpenie slovenskí partneri, resp. tých, v ktorých sú slovenskí zástupcovia vedúcimi partnermi, je zverejnený na: http://interreg-central.eu/Content.Node/news/Third-call-projects-selected.html.
 
Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce
www.vlada.gov.sk
www.centraleurope.vlada.gov.sk
26229