Vláda SR schválila Národný protikorupčný program z dielne Úradu vlády SR

04.09.2019

Na aktuálnom rokovaní vlády SR predložil vedúci Úradu vlády SR návrh Národného protikorupčného programu (NPKP), ktorý bol vypracovaný odborom prevencie korupcie ÚV SR v súlade s programovými vyhláseniami vlády SR z r. 2016 a 2018 a so zreteľom na Agendu 2030 v spolupráci s ďalšími ústrednými orgánmi štátnej správy.
 
Peter Kovařík, generálny riaditeľ sekcie prevencie korupcie a krízového manažmentu ÚV SR: „Som presvedčený, že nastavujeme kvalitatívne nový systémový prístup, ktorý sa pozitívne premietne nielen do reálnych výsledkov, ale aj do vnímania spoločnosti."
 
Úrad vlády SR v úzkej spolupráci s jednotlivými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy bude zodpovedný za realizáciu konkrétnych opatrení a takisto za riadenie, koordináciu a pravidelnú aktualizáciu Národného protikorupčného programu.
 
Hlavným cieľom  NPKP je zmenšiť priestor a príležitosti pre korupciu vo verejnom sektore, účinne postihovať jej páchateľov a zvýšiť dôveru verejnosti k orgánom verejnej moci. Program obsahuje návrh 14 opatrení, ktoré vyplývajú aj zo skúseností z medzinárodných hodnotiacich procesov, ktorým sa Slovenská republika podrobila najmä v rámci OECD, OSN a Rady Európy (GRECO1 a MONEYVAL2) a z ktorých vyplynuli úlohy na zlepšenie situácie v oblasti prevencie korupcie a postihovania korupčných trestných činov.
 
Navrhované opatrenia svojou významnosťou a charakterom presahujú možnosti a rozsah pôsobnosti jednotlivých rezortov, preto v uznesení pri jednotlivých úlohách, ktoré sa majú realizovať v období 2019 – 2022,  sú zodpovedné naraz aj viaceré inštitúcie či rezorty.  V týchto opatreniach sa dôraz kladie nielen na oblasť prevencie korupcie, ale aj na zefektívnenie aktuálnej práce orgánov činných v trestnom konaní, posilnenie vzájomnej spolupráce a koordinácie týchto subjektov a do protikorupčného úsilia zapája aj širokú verejnosť. 
 
K dnešným vyjadreniam poslankyne NR SR V. Remišovej uvádzame, že ich považujeme za jej predvolebnú kampaň. Zároveň uvádzame, že od polovice roka 2018 nastavujeme systém prevencie korupcie prostredníctvom postupných legislatívnych a nelegislatívnych krokov tak, aby dnes prijatý Národný protikorupčný program bol vykonateľný. Termíny úloh boli stanovené podľa reálnych možností ich splnenia.
 
Národný protikorupčný program je zverejnený tu: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24015/2
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
26926