Úrad vlády SR má zacielené na rozvoj líderstva v štátnej správe

18.10.2019


V Stratégii riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe na roky 2015 – 2020 sa Úrad vlády SR zaviazal okrem iného vypracovať aj koncepciu rozvoja líderstva – ako súčasť prebiehajúcej reformy riadenia ľudských zdrojov. Sekcia štátnej služby a verejnej služby Úradu vlády SR v tejto súvislosti pripravuje viacero analýz, ktorých výsledky sa odzrkadlia priamo v koncepcii a budú slúžiť pri tvorbe nových návrhov a riešení vo vybraných oblastiach riadenia štátnej služby.  Na analýzach Úrad vlády SR participuje s viacerými odborníkmi zo štátnej správy, samosprávy, ale aj akademickej obce, ktorí sú zároveň aj členmi pracovných skupín. Inšpiruje sa tiež odporúčaniami OECD ako jedného z kľúčových partnerov úradu v oblasti riadenia ľudských zdrojov v štátnej správe a dlhodobo realizuje manažérske vzdelávanie.

 Začiatkom októbra 2019 sekcia štátnej služby a verejnej služby pripravila prieskum, ktorý sa týka pocitov, postojov a názorov  o tom, ako sú vo svojej práci  zamestnanci vedení a motivovaní. V dotazníku môžu, napríklad,  respondenti anonymne charakterizovať svojho nadriadeného a odpovedať na otázky, ako napr.: „Ste spokojný/á so štýlom riadenia/vedenia, ktorý uplatňuje váš priamy nadriadený ?“ , alebo: „Zohľadňuje váš priamy nadriadený váš názor pri rozhodovaní? “, alebo: „Povedali by ste, že na vašom pracovisku sa dostatočne podporuje váš osobnostný rozvoj a rast? “  a podobne.

 Prieskum bude realizovaný naprieč celou štátnou správou, to znamená, že úrad  už rozposiela dotazníky a žiada o jeho vyplnenie nielen vlastných zamestnancov, ale aj zamestnancov (cca 35 000)  všetkých 216 služobných úradov. Výsledky prieskumu budú odborne vyhodnotené a výraznou mierou prispejú k nastavovaniu a rozvoju   líderstva   a, v neposlednom rade, k zlepšeniu postavenia štátnych zamestnancov, ich kariérneho rastu či motivácie.
 
Aj touto cestou sa chce Úrad vlády SR poďakovať všetkým za spoluprácu.
 
Úrad vlády SR – sekcia štátnej a verejnej služby
www.vlada.gov.sk
27053