Úrad vlády SR dáva šancu absolventom vysokých škôl získať zamestnanie v štátnej správe

18.12.2020

Dňa 14. decembra 2020, vyhlásil Úrad vlády SR opäť 1. časť hromadného výberového konania podľa § 44 ods. 3 zákona o štátnej službe. Hromadné výberové konanie (HVK) je v zákone o štátnej službe jedným z nástrojov na podporu zamestnávania absolventov, ktorí si po ukončení štúdia hľadajú zamestnanie a často nemajú žiadne pracovné skúsenosti. HVK pozostáva z dvoch samostatných častí a vyhlasuje sa na obsadenie štátnozamestnaneckých miest vhodných pre absolventov. Do aktuálne vyhlásenej 1. časti hromadného výberového konania sa môžu prihlásiť len absolventi, ktorí majú ku dňu prihlásenia sa menej ako 30 rokov a ukončili vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa najneskôr pred 2 rokmi.

V 1. časti hromadného výberového konania sa budú overovať písomným testom všeobecné vedomosti, napr. o ústavnom zriadení SR, o organizácii ústrednej štátnej správy, o štátnej službe a pod. Znalosť štátneho jazyka sa bude overovať len pri uchádzačoch, ktorí nie sú občanmi SR a nesplnili podmienky podľa § 41 ods. 11 písm. c) zákona o štátnej službe. Úspešní uchádzači z prvej časti budú na dva roky zaradení do registra úspešných absolventov a môžu sa prihlásiť na 2. časť hromadného výberového konania, ktorú už vyhlasuje konkrétny služobný úrad, napr. ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy. Úlohou 1. časti hromadného výberového konania je teda „predvýber“ a evidencia úspešných absolventov v registri pre ich ďalšie možné uplatnenie v štátnej službe.

Absolventi sa do 1. časti hromadného výberového konania môžu prihlásiť najneskôr do    7. februára 2021, a to v listinnej podobe, napríklad podaním žiadosti o zaradenie do tohto výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi na podateľňu Úradu vlády SR, najmä však v elektronickej podobe na portáli open.slovensko.sk: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/28413.

Výhodou pre tých absolventov, ktorí sa prostredníctvom portálu prihlásia na dané výberové konanie s autentifikáciou (použitím eID karty), alebo sa prihlásia bez autentifikácie a zvolia si doručovanie písomností do emailovej schránky, je to, že im po zaradení do registra úspešných absolventov systém automaticky doručuje oznámenie o vyhlásení druhej časti hromadného výberového konania.

Naposledy sa prvá časť hromadného výberového konania z absolventov uskutočnila na Úrade vlády SR dňa 28. júla 2020 a zúčastnilo sa jej 25 uchádzačov (absolventov), pričom úspešných bolo až 23 z nich.


28213