> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda Slovenskej republiky od 13. 12. 1994 do 30. 10. 1998

Alexander Rezeš


minister dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky
od 13. 12. 1994 do 15. 4. 1997sa narodil 9. júla 1948 v Oboríne, okres Trebišov. Základnú deväťročnú školu ukončil v roku 1963 v Malčiciach a následne SVŠ ukončil v roku 1966 v Michalovciach. V roku 1973 ukončil popri zamestnaní svoje štúdiá na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Košiciach. Svoju pracovnú kariéru vo VSŽ začal ako normovač v strojárskej výrobe. Keď začal študovať na Ekonomickej univerzite v Bratislave, zmenil svoje zamestnanie a začal pracovať ako referent ekonomiky práce na podnikovom riaditeľstve.

Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1980 na Fakulte ekonomiky a riadenia vnútorného obchodu. Postupne vykonával náročnejšie funkcie na úseku racionalizácie a ekonomiky práce a v roku 1989 bol menovaný za vedúceho odboru. Disponuje hlbokými vedomosťami z oblasti spotreby a motivácie práce, ktoré získaval a rozširoval aj výkonom funkcií vo zväzovom odborovom hnutí. V roku 1993 bol zvolený za člena Dozornej rady VSŽ, a.s., za zamestnancov. Neskôr bol menovaný za člena Predstavenstva a súčasne viceprezidenta pre personalistiku a vonkajšie vzťahy.

Ing. A. Rezeš sa viac rokov aktívne zapája aj do spoločenského diania a svojou rozhodnosťou a cieľavedomosťou, ako prezident futbalového klubu 1. FC Košice prispel k jeho postupu do najvyššej súťaže, čím sa podieľal na obohatení a zvýšení úrovne spoločenského života v Košiciach. Patrí medzi rozhodných, mladých manažérov z východoslovenského regiónu Slovenska.

Do funkcie člena vlády Slovenskej republiky ho nominovalo HZDS. Vo funkcii ministra dopravy, spojov a verejných prác SR chce pre ním riadené ministerstvo získať strategickú pozíciu vzhľadom na geopolitické danosti Slovenska a jeho prírodné krásy. Jeho osobným želaním je riešením diaľničnej, cestnej, koľajovej a ostatnej dopravy, s potrebnou modernou sieťou telekomunikácií, prispieť k prosperite Slovenska.

Medzi jeho osobné záľuby patrí hudba a šport. Je ženatý, má dve deti. Aktívne ovláda ruský a pasívne anglický jazyk.