Až 771 projektov sa bude uchádzať o dotácie v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2014

03.02.2014

V rámci dotačného programu Kultúra národnostných menšín 2014 bolo do podateľne Úradu vlády SR  do piatka 31. januára 2014 písomne doručených  333  žiadostí o podporu s celkovým počtom 771 projektov v celkovom objeme žiadaných dotácií 5 798 119,94 eur. V elektronickom registračnom systéme bolo k rovnakému dátumu  zaregistrovaných 799  žiadostí  s celkovým počtom 1 802 projektov v sume 14 422 130 eur. V zmysle Záväznej metodiky na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2014 pre predloženie žiadosti jerozhodujúce písomné doručenie žiadosti na Úrad vlády SR, a to poštou alebo osobne do  podateľne úradu vlády.
Najviac žiadostí, a teda aj projektov,  podala maďarská národnostná menšina. Na maximálnu sumu 100 000 eur podali projekty (doručené poštou) dvaja žiadatelia. Priemerná výška žiadanej dotácie vypočítaná z doteraz doručených projektov je 7 520,26 eur. Žiadatelia najčastejšie žiadajú dotácie na projekty v oblastiach:
  • podpora kultúrnych aktivít a umeleckej tvorby,
  • edičná činnosť - neperiodická tlač  
  • aktivity divadiel a ľudovoumeleckých súborov a aktivity kultúrnych inštitúcií a cirkevných inštitúcií.
 
Jednotlivé projekty vyhodnotí komisia. Menný zoznam členov komisií je zverejnený na internetovej adrese: http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/dotacie/.  Komisia zasadá najneskôr dva mesiace po skončení termínu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie. Každý projekt posudzuje jednotlivo a bez identifikácie žiadateľa formou bodového hodnotenia. Gestor komisie zašle písomnú informáciu o odporučení alebo neodporučení žiadosti do 30 dní od ukončenia rokovania príslušnej komisie. Lehota na vypracovanie návrhu zmluvy s úspešným žiadateľom a jeho odoslanie spolu s prílohami v elektronickej podobe na úrad vlády je najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia písomnej informácie o odporúčaní žiadosti o poskytnutie dotácie.Finančné prostriedky na účet žiadateľa o dotáciu úrad prevedie do 15 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy. Včasné vyplácanie dotácií pre žiadateľov je tohoročnou prioritou Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny.
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
Úrad vlády SR
 

14260