Centrum vzdelávania a hodnotenia za tri mesiace svojej existencie vyškolilo takmer 450 štátnych zamestnancov

07.09.2017

Presne 444 zamestnancov v štátnej službe prešlo za niekoľko týždňov  školeniami v Centre vzdelávania a hodnotenia pri Úrade vlády SR, ktoré zefektívnia ich prácu a zlepšia špecifické vedomosti a zručnosti v rôznych činnostiach súvisiacich s prácou v štátnej službe. Centrum sa stretáva s pozitívnym ohlasom na svoju činnosť, samotní absolventi školení oceňujú nové možnosti vzdelávania  a reálneho  skvalitnenia ich práce.
 
Centrum vzdelávania a hodnotenia začalo svoju školiacu činnosť v júni 2017, pričom   zabezpečuje vzdelávanie pre zamestnancov v štátnej službe v oblastiach, ktoré vyplývajú z nového zákona č.55/ 2017 Z. z o štátnej službe v platnom znení.
 
Aktuálne sa uskutočňujú tieto kurzy:  Analýza (Opis) štátnozamestnaneckého miesta ako podklad k tvorbe kompetenčného modelu, Riadený výberový rozhovorMentoring. Ich absolventi  získavajú špecifické vedomosti a zručnosti v oblasti práce s ľudskými zdrojmi, ktoré sú potrebné pre hlbšie poznanie požiadaviek na obsadzovanie  štátnozamestnaneckých miest, osvojenie si efektívnych metód overovania schopností a vlastností uchádzača pri obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest či poskytovanie podpory novoprijatým štátnym zamestnancom v rámci adaptačného procesu.
 
Aktivity Centra vzdelávania a hodnotenia sú zamerané na podporu profesionalizácie štátnej služby zvyšovaním kompetencií štátnych zamestnancov vo vedúcich funkciách na všetkých stupňoch riadenia, členov výberových komisií, štátnych zamestnancov, ktorí poskytujú podporu novoprijatým zamestnancom a pod.
 
Úrad vlády SR – sekcia štátnej služby a verejnej služby
www.vlada.gov.sk
22695