Centrálny informačný systém štátnej služby

Centrálny informačný systém štátnej služby (CISŠS) je nástrojom na podporu tvorby, uskutočňovania a kontroly štátnej politiky v oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov a riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe.

Správcom centrálneho informačného systému štátnej služby je Úrad vlády Slovenskej republiky. 
 
Kontakt na Úrad vlády Slovenskej republiky - L1 podpora pre služobné úrady:
(slúži na zasielanie otázok k CISŠS, ktoré sa nepovažujú za požiadavku/ incident/ problém1)
 
Tel. podporav pracovné dni v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.
 
Otázky (technické): 02/209 25 259
Otázky (vecné): 02/209 25 909
 
e-mailcisss.podpora@vlada.gov.sk
 
E-mailová správa by mala obsahovať nasledovné náležitosti:
 • predmet e-mailu
  • stručný nadpis, 
 • obsah e-mailu
  • názov služobného úradu a údaje kontaktnej osoby (služobnú e-mailovú adresu a tel. číslo),
  • názov časti systému, ktorej sa týka otázka (vnútorná časť – interný portál CISŠS/ vonkajšia časť – verejný portál CISŠS); prípadne aj názov modulu a jeho registra,
  • znenie otázky a prípadne aj súvisiace informácie,
 • prílohu e-mailu
  • napríklad print screen zodpovedajúcej časti systému, ku ktorej sa viaže otázka. 

1 Nahlásenie požiadavky/ incidentu/ problému sa realizuje cez interný portál CISŠS. Ak táto služba nie je dostupná, slúži aj na nahlásenie požiadavky/ incidentu/ problému vyššie uvedená e-mailová adresa.
30213

Dátum poslednej aktualizácie: 31.05.2024