Denník Új Szó opäť zavádza - tentokrát o neúčasti zástupcov maďarskej národnostnej menšiny v komisii na udeľovanie dotácií

17.03.2014

Vážený redaktor Lajos P.János,
radi by sme upresnili našu odpoveď zo dňa 11.3.2014, v ktorej sme uviedli, že termín predloženia návrhov zo strany členov Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny bol 15.11.2013.  Tento termín je uvedený v zápisnici zo zasadnutia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny zo dňa 12.11.2013 a je prístupný na stránke: www.narodnostnemensiny.gov.sk
Zároveň sme v odpovedi spomínali mail, ktorý zamestnankyňa Úradu splnomocnenca vlády SR rozposlala členom výboru 13.11.2013,  o ktorom Vaši respondenti v článku KOMISIA ROZHODLA BEZ MAĎARSKÝCH ČLENOV /MAGYAR TAGOK NÉLKÜL DÖNTÖTT A BIZOTTSÁG, uverejnenom v denníku Uj Szó 13.3.2014 tvrdia, že ho nedostali. Tento mail sme si vyžiadali od úradu splnomocnenca a následne sme zistili,  že termín na predloženie návrhov predstaviteľov jednotlivých národnostných menšín do komisií posudzujúcich projekty v rámci dotačného programu Kultúra národnostných menšín bol dokonca predĺžený  - do 18.11.2013. Žiadosť zamestnankyňa úradu splnomocnenca  poslala na mailové adresy všetkých členov výboru, a teda aj členov za maďarskú menšinu: Örsa Orosza, László Péka, László Öllösa, Bélu Hrubíka a Róberta Géresiho. Mená členov výboru sú zverejnené na stránke: www.narodnostnemensiny.gov.sk. Predmetný mail Vám na Vaše vyžiadanie a so súhlasom týchto prijímateľov môžeme poskytnúť.
V tejto súvislosti je  argumentácia respondentov v článku v zmysle, že mali len tri dni na podanie návrhu, ešte menej závažná a informácia, že mail nedostali, nepravdivá. 
Vážený redaktor, apelujeme na  zástupcov maďarskej národnostnej menšiny, aby  nezavádzali svojimi pravdu skresľujúcimi a dokonca nepravdivými tvrdeniami verejnosť a aby pristúpili ku konštruktívnej spolupráci najmä vo Výbore pre národnostné menšiny a etnické skupiny, a sami sa prestali diskvalifikovať pri riešení úloh, problémov, či návrhov týkajúcich sa života národnostných menšín na Slovensku.  
Veríme, že sa pre tieto informácie, ktoré sme Vám teraz poskytli, nájde v denníku Új Szó miesto na ich zverejnenie.
S pozdravom,
Úrad vlády SR

14598