Dotácie od Úradu vlády SR kontroluje aj Expozitúra sekcie kontroly a boja proti korupcii so sídlom v Prešove

15.10.2013

              Kontrolná činnosť expozitúry ako prierezového útvaru sekcie je primárne zameraná na výkon kontroly a prešetrovanie sťažností a petícií v Prešovskom a Košickom kraji. V prípade potreby expozitúra plní úlohy aj v iných krajoch Slovenska. Okrem plánovaných kontrol, ktoré schvaľuje vláda SR, vykonáva expozitúra aj neplánované kontroly na základe podnetov občanov, resp. štátnych orgánov.
             V roku 2013 prebiehajú najmä následné finančné kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými Úradom vlády SR v rámci dotácií. Z celkového počtu 8 kontrol vykonaných expozitúrou v období od januára  do septembra 2013 bolo 6 následných finančných kontrol:  päť z nich v obciach Repejov, Jasenovce, Topoľčianky, Andrejová a Medzibrodie nad Oravou a jedna v občianskom združení Lúč Sečovce. Štyri kontroly sa uskutočnili  na základe podnetov občanov. Všetky kontroly v obciach boli zamerané na použitie finančných prostriedkov, ktoré Úrad vlády SR poskytol na realizáciu projektov  budovania malých vodozádržných opatrení na ochranu pred povodňami.
Celková výška kontrolovaných finančných prostriedkov bola 398 168,- €.
            Pri všetkých finančných kontrolách boli zistené porušenia finančnej disciplíny, pričom v piatich prípadoch to boli také porušenia, v dôsledku ktorých museli subjekty vrátiť časť poskytnutej dotácie, resp. boli povinné zaplatiť penále alebo pokutu.
Odvody a penále boli vyčíslené v celkovej výške  2 890,15 €.
V súčasnom období expozitúra kontroluje na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny dodržiavanie zákonom stanovených lehôt pri poskytovaní vybraných peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Ďalšia, neplánovaná finančná kontrola, aktuálne preveruje nakladanie s peňažnými prostriedkami poskytnutými Úradom vlády SR obci Letanovce na dobudovanie bytov nižšieho štandardu v lokalite Strelník, ktoré sú určené na presťahovanie obyvateľov rómskej osady.
            Úlohou vykonávaných kontrol je predovšetkým  prevencia a predchádzanie nedostatkom. Ak sa však zistí porušenie všeobecne záväzných predpisov alebo interných predpisov, účelom kontroly je zabezpečiť, aby subjektmi boli prijaté účinné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku.   
Expozitúra Sekcie kontroly a boja proti korupcii Prešov
Úrad vlády SR
 
 

13138