Dunajský nadnárodný program sa pripravuje na vyhlásenie 2.výzvy na podporu projektov

13.02.2017

Životné prostredie, energetické prepojenie či inovácie a investície do ľudských zdrojov a zlepšenia sociálneho prostredia  – to všetko sú oblasti, v ktorých Slovensko môže vďaka Interregu - Dunajskému  nadnárodnému programu čerpať prostriedky EÚ na nadnárodné projekty  partnerských krajín.  Riadiacim orgánom, ktorý centrálne  pripravuje  v poradí II.výzvu na implementáciu nových projektov,  je Ministerstvo národného hospodárstva Maďarskej republiky. Národným kontaktným bodom Dunajského nadnárodného programu je Úrad vlády SR, ktorý v období pred vyhlásením 2.výzvy pripraví informačné semináre v rôznych regiónoch Slovenska. Prvý z nich pod názvom Národný informačný deň sa uskutoční v pondelok 20.februára 2017 o 10.00 hodine v hoteli Bôrik v Bratislave

Výzva sa bude týkať  troch prioritných oblastí programu, ktorými sú: Inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región, Dunajský región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúre a Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný dunajský región. Pôjde napríklad o podporu inovatívnych systémov na zvýšenie kompetentnosti zamestnancov v podnikaní, lepšie plnenie sociálnych potrieb a  služieb,  o efektívne prístupy k zachovaniu, obnove a manažmentu biokoridorov a mokradí nadnárodného významu.  Výzva sa bude týkať aj sféry integrovaných prístupov k rozvoju manažmentu povodia Dunaja na zlepšenie vodného hospodárstva a predchádzanie vzniku povodní či pripravenosti civilnej ochrany a verejných orgánov v krízových situáciách.  O financie sa budú môcť uchádzať aj projekty prinášajúce zlepšenia v energetickej bezpečnosti či efektívnosti, napríklad vyvíjaním skladovacích a distribučných riešení aj v súvislosti s využívaním energie z obnoviteľných zdrojov. Finančná podpora za zdroje ERDF, určená na projekty v II.výzve,  je vo výške cca 50,83 mil. eur.

 

V uplynulom období bola v rámci Interregu vyhlásená prvá výzva, v ktorej uspelo 55 projektov. Slovenská republika sa spolupodieľa na realizácii 36 projektova schválené boli dva projekty, v ktorých je SR vedúcim partnerom: EcoInDanube INsiGHTS.  V prvom projekte Eco-innovatively connected Danube Regionide najmä o prepojenie dunajskej  oblasti  eko-inováciami a výmenu vedecko-technických informácií. Participuje na ňom 12 partnerov,   je podporený sumou  viac ako 2,13 mil. eur. Druhý projekt s názvomIntegrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies má priniesť nové stratégie zeleného a zdravého cestovného ruchu. Je podporený sumou 2,30 mil.eur. Viac o projektoch aj pripravovanej II.výzve na stránke: www.danube.vlada.gov.sk .

Na INTERREGu – Dunajskom nadnárodnom programe participuje 14 členských štátov EÚ: Rakúsko, Bulharsko, Česko, Maďarsko, Chorvátsko, Nemecko–Bádensko-Württembersko a Bavorsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko, ako aj päť štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: Bosna a Hercegovina, Moldavsko, Srbsko, Čierna Hora a Ukrajina. Územie tvorí jednu pätinu územia EÚ a obýva ho približne 114 miliónov ľudí.
 
Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce
www.vlada.gov.sk
www.danube.vlada.gov.sk


 
21846