> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda Slovenskej republiky od 13. 12. 1994 do 30. 10. 1998

Ľudovít Hudek


minister vnútra Slovenskej republiky
od 27. 8. 1996 do 26. 8. 1996

Ministerstvo vnútra SR

sa narodil 30. mája 1948 v Bratislave. V roku 1966 ukončil Strednú všeobecnovzdelávaciu školu. Rok pracoval v n.p. Slovnaft Bratislava ako robotník. V rokoch 1967-1972 študoval na Právnickej fakulte UK v Bratislave.

Od roku 1974 pracoval dva roky ako podnikový právnik. Od mája 1976 bol vedecko-pedagogickým pracovníkom na Fakulte vyšetrovania Vysokej školy ZNB v Bratislave. V období rokov 1977-1981 absolvoval externú vedeckú ašpirantúru na Právnickej fakulte UK.

V rokoch 1992-1994 pôsobil ako odborný poradca v sekcii vládnej legislatívy Ministerstva spravodlivosti SR a v legislatívnom odbore Kancelárie Národnej rady SR, kde sa zaoberal najmä problematikou trestného a ústavného práva. Od júna 1994 bol komerčným právnikom.

V novembri 1993 ho prezident SR vymenoval za generálneho prokurátora Slovenskej republiky. Túto funkciu vykonával do vymenovania za člena vlády SR, kam ho nominovalo HZDS.

Ministrovi vnútra je podriadený Policajný zbor, CO, Hlavná správa PO, Sekcia verejnej správy. Jeho cieľom je vytvoriť účinné prostriedky na elimináciu pretrvávajúceho nárastu kriminality, zvýšiť morálku a disciplínu pracovníkov, vytvoriť modernú a efektívnu verejnú správu.

Vo vedecko-pedagogickej činnosti a v legislatívnej práci sa venoval ústavnému systému, najmä organizácii a činnosti orgánov činných v trestnom konaní, zdokonaleniu legislatívneho procesu. Je autorom viacerých vedeckých prác, publikácií a článkov.

Doc. Hudek je ženatý, má dve deti. Vo voľnom čase rád športuje: hrá tenis a pláva. Ovláda nemecký a ruský jazyk.