> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda Slovenskej republiky od 13. 12. 1994 do 30. 10. 1998

Juraj Schenk


minister zahraničných vecí Slovenskej republiky
od 13. 12. 1994 do 27. 8. 1998sa narodil 6. mája 1948 v Bratislave. Po maturite na SVŠ v roku 1966 pokračoval v štúdiu sociológie na FF UK v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1971. Potom nastúpil do vtedajšieho Československého výskumného ústavu práce v Bratislave. Po základnej vojenskej službe prešiel na internú ašpirantúru na Katedru sociológie FF UK, kde pôsobí doteraz. Od roku 1975 tam pôsobil ako odborný asistent, od roku 1984 ako docent a od roku 1994 ako profesor. Vo vedeckej práci sa venuje otázkam metodológie a problematike samoregulácie a samoorganizácie sociálnych systémov. Publikoval tri samostatné knižné monografie a viacero vedeckých štúdií, výskumných správ a článkov.

Prof. Schenk aktívne pracuje aj v organizácii vedy. Jedno funkčné obdobie bol prodekanom FF UK v Bratislave pre vedecký výskum. V rokoch 1990-1994 bol predsedom Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV. Od roku 1990 je vedúcim Katedry sociológie na FF UK. Pôsobil a pôsobí aj v ďalších vedeckých grémiách. Je členom medzinárodných sociologických asociácií a vo Svetovej sociologickej asociácii zastupuje Slovenskú sociologickú asociáciu. Absolvoval dva študijné pobyty na parížskej Sorbonne.

Za člena vlády Slovenskej republiky ho nominovalo HZDS.

Prof. Schenk viac než 20 rokov aktívne športoval (futbal, hokej), dnes v rámci možností. Medzi osobné záľuby patrí kultúra, najmä literatúra (esejistika, literatúra faktu, historická literatúra). Je ženatý, bezdetný, manželka je profesorkou sociológie. Aktívne ovláda francúzsky, anglický a ruský jazyk, pasívne nemecký a poľský jazyk.