> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda Slovenskej republiky od 13. 12. 1994 do 30. 10. 1998

Katarína Tóthová


podpredsedníčka vlády Slovenskej republiky
od 13. 12. 1994 do 30. 10. 1998Prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc. sa narodila 6. februára 1940 v Bratislave. Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave ukončila v roku 1962. Potom jeden rok stážovala na MsNV v Bratislave. Od roku 1963 do roku 1991 pôsobila na PF UK v Bratislave ako vysokoškolský pedagóg a postupne získavala akademické tituly (Prof., DrSc.). Od roku 1989 pracovala postupne v nasledujúcich funkciách: bola členkou Legislatívnej komisie Ministerstva vnútra SR, členkou vedeckej rady nadácie PHARE, podpredsedníčkou sekcie Slovenskej právnickej spoločnosti, vedúcou Katedry správneho a ekologického práva na Právnickej fakulte UK, členkou Legislatívnej rady vlády ČSFR a predsedníčkou Legislatívnej rady vlády SR. Je autorkou a spoluautorkou viacerých vysokoškolských učebníc a medzinárodných zborníkov.

Do roku 1991 nebola členkou žiadnej strany.

V roku 1991 sa stala členkou Hnutia za demokratické Slovensko a za toto hnutie aj kandidovala v parlamentných voľbách. Od júna 1992 do marca 1994 bola ministerkou spravodlivosti SR, od marca 1993 poslankyňou Národnej rady SR.

Medzi osobné záľuby Prof. K. Tóthovej patrí: literatúra, záhradkárenie a hudba. Je vydatá, manžel je docentom na Ekonomickej univerzite v Bratislave a majú jednu dcéru. Ovláda ruský, nemecký a maďarský jazyk.