Konferencia Európska územná spolupráca: význam pre Slovensko a Európu

24.04.2018

Úrad vlády SR  ako Národný kontaktný bod programov nadnárodnej spolupráce organizuje dňa 11. mája 2018 o 9:00 hodine v hoteli Bôrik,  Bratislava,  konferenciu s názvom  Európska územná spolupráca: význam pre Slovensko a Európu. Cieľom podujatia je poukázať na pozitívny vplyv programov Európskej územnej spolupráce na rozvoj regiónov a zlepšenie života obyvateľov, ako aj nastolenie  možného prepojenia programov Európskej územnej spolupráce  s makroregionálnym stratégiami a naznačenie budúcnosti tejto formy  spolupráce regiónov v Európe.  Európska územná spolupráca je základným kameňom európskej integrácie – zaisťuje, aby hranice medzi krajinami nepredstavovali prekážky, ale naopak, prispieva k zblíženiu Európanov a riešeniu spoločných problémov, uľahčuje výmenu nápadov a podporuje strategické činnosti zamerané na dosiahnutie spoločných cieľov.
 
V rámci diskusie vystúpia zástupcovia jednotlivých programov spolupráce, ako aj ďalší aktéri v oblasti európskej územnej spolupráce a regionálneho rozvoja v Slovenskej republike.
 
Pre realizátorov projektov bude nepochybne zaujímavá téma hľadania ďalších možností zjednodušenia administratívnych procesov v procese implementácie projektov . Pre lepšie pochopenie významu cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce budú na podujatí prezentované konkrétne príklady realizovaných projektov, najmä v oblasti životného prostredia a kultúrneho dedičstva. 
 
Kompletný program konferencie:
http://www.centraleurope.vlada.gov.sk/konferencia-europska-uzemna-spolupraca-vyznam-pre-slovensko-a-europu/
 
http://www.danube.vlada.gov.sk/konferencia-europska-uzemna-spolupraca-vyznam-pre-slovensko-a-europu/
 
 
Na konferenciu je potrebné sa registrovať najneskôr do 7. mája 2018 zaslaním e-mailu  na adresu peter.heriban@vlada.gov.sk .
 
 
Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce
www.vlada.gov.sk
www.danube.vlada.gov.sk
www.centraleurope.vlada.gov.sk
 
23497