> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 04. 04. 2012 do 23. 03. 2016

Ľubomír Jahnátek


minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRDátum narodenia  16. septembra 1954
Miesto narodenia Nitra
Vzdelanie 2010  menovanie za vysokoškolského profesora v odbore elektroenergetiky
  2008  udelenie titulu Honorary Doctor ( Hon.D)
  2004  habilitácia na docenta na Materiálovotechnickej fakulte Trnava, STU Bratislava, v odbore materiálové inžinierstvo
  2000  vymenovanie za hosťujúceho docenta na CHtF STU Bratislava v odbore technológia makromolekulárnych látok
  1991  vedecká hodnosť CSc. v oblasti makromolekulárnej chémie
  1973 - 1978  Chemicko-technologická fakulta SVŠT v Bratislave,
zameranie spracovanie plastu a kaučuku
Profesionálna prax:  
2012 Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
2010 – 2012  poslanec NR SR, podpredseda Výboru NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
2006 – 2010 člen vlády SR poverený riadením MH SR - minister hospodárstva SR
2005 – 2006 vedúci detašovaného pracoviska Materiálovotechnickej fakulty STU v
Nitre
2003 – 2005 generálny riaditeľ Plastika, a.s. Nitra
2001 – 2003 riaditeľ pre stratégiu Duslo, a.s. Šaľa
1992 – 2001 generálny riaditeľ Plastika, a.s. Nitra, výrobno-technického námestník
1978 – 1992  VÚSAPL Nitra v rôznych funkciách, od výskumného pracovníka až po
riaditeľa divízie
Členstvo v medzinárodných organizáciách  
1993 – 2003 zástupca AZZZ SR v Medzinárodnej organizácii práce pri OSN v Ženeve
1994 – 2003 člen výkonného výboru Medzinárodnej organizácie zamestnávateľov pri OSN v Ženeve
Členstvo vo vedeckých radách:  
  člen vedeckej rady Slovenskej technickej univerzity (STU) Bratislava
člen vedeckej rady Fakulty elektrotechniky a informatiky TU Košice
člen vedeckej rady Technickej fakulty SPU Nitra
člen vedeckej rady Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Púchove