Nádej pre ženy a deti trpiace rodovo podmieneným násilím aj v Partizánskom

27.01.2016

Zajtra, vo štvrtok 28.1.2016 sa o 9:45 hodine sa v Klube spoločenských organizácií na ulici Februárová 152/1 v Partizánskom  uskutoční otváracia konferencia projektu s názvom: Poradenské centrum Nádej Partizánske, ktorý je podporený v rámci Nórskeho finančného mechanizmu 2009 – 2014, programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie. Správcom programu je Úrad vlády SR.  Projektový grant je vo výške 77 229 eur, štátny rozpočet prispieva sumou 11 584 eur a spolufinancovanie z vlastných zdrojov prijímateľa projektu, ktorým je občianske združenie Skalkáči, predstavuje sumu 8 581 eur.  Na otváracej konferencii sa zúčastní aj veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku, J.E. Inga Magistad, riaditeľ odboru grantov EHP a Nórska Úradu vlády SR Jaroslav Mojžiš, primátor Partizánskeho Jozef Božík a ďalší hostia.
 
Cieľom projektu je zriadenie nového poradenského centra pre ženy obete rodovo podmieneného násilia  a ich deti a poskytovanie podporných poradenských služieb týmto ženám a ich deťom. Predpokladá sa, že ročne centrum poskytne odbornú pomoc 125 klientkam a ich deťom. Ambíciou  realizátorov projektu je získať akreditáciu podľa zákona 488/2008 Z.z. o sociálnych službách, aby mohli začať poskytovať špecializované sociálne poradenstvo už od konca augusta 2016. Odbornú garanciu nad poskytovaním podporných služieb ženám obetiam násilia a ich deťom počas vytvárania centra a jeho počiatočného fungovania prevzalo Občianske združenie Pomoc rodine z Michaloviec, ktoré v tejto problematike pôsobí už dlhodobo.
 
Prijímatelia projektu už požiadali o registráciu na VÚC, to znamená, že centrum by mohlo začať poskytovať základné sociálne poradenstvo na Februárovej ulici v Partizánskom  v priebehu  cca 2 mesiacov. Pre okres Partizánske to bude prvé takéto centrum, ktoré bude poskytovať podporné služby ženám obetiam rodovo podmieneného násilia a ich deťom. V trenčianskom kraji takéto služby síce existujú, ale nepokrývajú dostatočne celé územie regiónu – nové centrum bude teda veľkým prínosom pre tento kraj a túto oblasť. Poradenské centrum má zároveň ambíciu zvýšiť informovanosť o danej problematike, ponúknuť praktickú a odbornú pomoc a súčinnosť pri riešení problémov daného typu. Realizátori projektu chcú úzko  spolupracovať s organizáciami aktívnymi v neziskovom sektore, efektívne komunikovať a spolupracovať so samosprávou a orgánmi štátnej správy pri riešení tejto problematiky.

Partnermi  projektu sú  Mesto Partizánske, Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, Informačné centrum spoločenstva pri Dóme Sv. Martina, eRko-HKSD a KC Prielom.
 
Kontakt pre médiá: Tatiana Kmecová, tatianakmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227;
Ondrej Grenčík, ondrejgrencik@gmail.com, +421 907 765 743
 
Úrad vlády SR – sekcia bilaterálnych finančných nástrojov
www.eeagrants.sk
 
Občianske združenie Skalkáči – Poradenské centrum Nádej Partizánske
www.nadejpartizanske.sk
19938