Najnovšia publikácia OECD pre Slovenskú republiku sa venuje stavu a blížiacim sa zmenám vo verejnej správe

11.12.2015

Publikácia s názvom: Slovenská republika, Správy o stave verejnej správy komplexne analyzuje stav a snahu o zlepšenie verejnej správy na Slovensku na základe žiadosti vlády Slovenskej republiky, ktorá požiadala OECD o vykonanie analýzy a poskytnutie poradenstva v oblasti budovania kapacít pre stratégiu komplexnej reformy verejnej správy v období 2014 – 2020.
 
Súčasťou  publikácie je aj kapitola s názvom Posilnenie schopnosti štátnej služby, na ktorej aktívne participoval aj Úrad vlády SR prostredníctvom vedúcej služobného úradu Úradu vlády SR Tatiany Janečkovej v spolupráci s odborom štátnej služby a verejnej služby a s kanceláriou zboru poradcov.   Konštatuje sa v nej, že ak má vláda naplniť potreby občanov a splniť svoj ambiciózny program reformy verejnej správy, bude zaručenie stabilnej, schopnej, dobre riadenej a dobre vyškolenej štátnej služby kľúčovým momentom. Pripravovaný nový Zákon o štátnej službe (v gescii úradu vlády) a Stratégia riadenia ľudských zdrojov, ktorá už bola schválená vládou v októbri 2015, predstavujú podľa OECD významný pozitívny pokrok nielen samotným obsahom dokumentov, ale aj účinnou spoluprácou pri tvorbe reformy štátnej služby  medzi Úradom vlády SR a jednotlivými ministerstvami.
 
Uvedená kapitola analyzuje súčasný stav organizácie štátnej služby a zároveň ponúka aj výzvy či realizáciu kľúčových krokov. V rámci výziev patrí medzi najdôležitejšie plánovanie a riadenie profesionálnejšej, vzdelanejšej a stabilnejšej pracovnej sily v štátnej službe, ktorej práca a služby majú byť založené na hodnotách spravodlivosti, integrity a ústretovosti.  Realizovať  túto výzvu je potrebné najmä z pohľadu politických cyklov.  Ďalšou významnou úlohou je zabezpečenie  kvality a komplexnosti  údajov o štátnozamestnaneckých miestach a štátnych zamestnancoch  – úrad vlády začína pracovať na zriadení Centrálneho informačného systému štátnej služby, ktorý bude obsahovať štandardizované informácie napríklad aj o štátnozamestnaneckých miestach, vrátane voľných miest.
 
Najbližšími kľúčovými krokmi v posilňovaní schopnosti štátnej služby bude okrem iného posilnenie strategického plánovania a riadenia ľudského kapitálu v štátnej službe, budovanie už spomínanej profesionálnej, vzdelanej a stabilnej pracovnej sily. Zavedenie spravodlivých a transparentných postupov riadenia, zlepšovanie riadenia výkonnosti, zodpovednosti a schopnosti viesť, ako aj centrálna koordinácia  RĽZ v štátnej správe naprieč všetkými služobnými úradmi a nastavenie štandardov v strategickom riadení ľudských zdrojov a zabezpečiť  jednotnú implementáciu pripravovaného zákona o štátnej službe.
 
Úrad vlády SR – Odbor štátnej a verejnej služby
www.vlada.gov.sk
 
 
19696