Neuzavreté žiadosti o regionálny príspevok majú šancu po posúdení príslušným okresným úradom

26.11.2018

Úrad vlády SR začiatkom novembra informoval žiadateľov o poskytnutie regionálneho príspevku o tom, že pozastavuje vybavovanie nových žiadostí o regionálny príspevok predkladaných podľa § 11 ods. 3 zákona o najmenej rozvinutých okresoch priamo na Úrad vlády Slovenskej republiky,pričom  nové žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku už posudzujú príslušné okresné úrady.
 
Dodatok č. 1 k Metodike prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu najmenej rozvinutého okresu, ktorý nadobudol účinnosť dňa 23. novembra 2018, umožňuje okresnému úradu najmenej rozvinutého okresu zaradiť do návrhu zmien ročných priorít na rok 2019 aj tie žiadosti o regionálny príspevok, ktoré boli predložené Úradu vlády Slovenskej republiky žiadateľmi aj pred 6. novembrom 2018, avšak podpis zmluvy, vyplatenie regionálneho príspevku a začatie realizácie aktivít v roku 2018 už nie je reálne možné. Okresné úrady najmenej rozvinutých okresov môžu po opätovnom posúdení postúpenej žiadosti zaradiť do zmien schválených ročných priorít na budúci rok v zákonnom termíne do 30. apríla 2019.
 
Sekcia regionálneho rozvoja Úradu vlády SR na základe návrhov z najmenej rozvinutých okresov, ktoré jej boli doručené do 31. októbra,  pripravuje návrh ročných priorít akčných plánov najmenej rozvinutých okresov na rok 2019 na rokovanie vlády SR. Cieľom je pripraviť návrh materiálu na rokovanie vlády do konca roka 2018.
 
Aktéri regionálneho rozvoja  najmenej rozvinutých okresov navrhujú celkovo 121 projektov, ktoré by mali byť financované regionálnym príspevkom v celkovej výške takmer 10,67 milióna eur, čo predstavuje viac ako 17% zo 62,49 milióna eur vyčlenených na realizáciu akčných plánov týchto okresov na roky 2016 až 2022.
 
Úrad vlády SR – sekcia regionálneho rozvoja
www.vlada.gov.sk
www.nro.vlad.gov.sk
 
25865