Predchádzajme chybám pri čerpaní eurofondov

28.06.2017

Najčastejšie pochybenia v čerpaní eurofondov boli predmetom pilotného seminára s názvom  Predchádzajme korekciám,  ktorý sa uskutočnil v pondelok 26. júna 2017 v Účelovom zariadení Úradu vlády SR Bystrica  v Banskej Bystrici. Pre zástupcov obcí  a miest  banskobystrického kraja ho zorganizoval Úrad vlády SR v spolupráci  s Ministerstvom  financií SR  ako orgánom  auditu  a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, konkrétne Centrálnym koordinačným orgánom.

Cieľom tohto  stretnutia bolo  neformálnym spôsobom upozorniť prijímateľov predovšetkým na  najčastejšie chyby a nedostatky  v projektoch,  ktoré identifikovali rozličné kontrolné orgány  s cieľom predchádzať v budúcnosti ich cyklickému opakovaniu.   Zamestnankyne Orgánu auditu pri Ministerstve financií SR upozorňovali  najmä na najčastejšie chyby v procesoch verejného obstarávania alebo pri realizácii projektov, a to nielen na zistenia  administratívnych nedostatkov.  Súčasne zdôrazňovali prijímateľom význam a potrebu  vzájomnej komunikácie s ich riadiacimi orgánmi, ktorá určite napomôže eliminovať  chyby pri čerpaní eurofondov.  Účastníci stretnutia získali cenné informácie o systéme kontroly čerpania fondov a aj praktické informácie o tom, ako si prostredníctvom kontrolných zoznamov môžu overiť, či predkladajú projekt v požadovanej kvalite a kritériách.  Na seminári odznela aj  informácia o opatreniach pri  ochrane finančných záujmov prostriedkov EÚ v Slovenskej republike,  ako aj o možnosti nahlasovať podozrenia z nezrovnalostí na centrálnom kontaktnom bode pre OLAF na Úrade vlády SR.

Súčasťou stretnutia bola  prezentácia úspešného projektu v regióne. „Vstúpili sme  do inej dimenzie,“ takto charakterizovala Monika Trnovcová, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Fakultnej NsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, komplexnú rekonštrukciu jedného z pavilónov ich fakultnej nemocnice, financovanú z prostriedkov eurofondov. Rekonštrukcia  bola realizovaná za plnej prevádzky v rokoch 2011-2013 a patrí k úspešným projektom financovaným z eurofondov. A, ako Trnovcová dodala: „určite máme záujem  a víziu, ako ďalej eurofondy použijeme.“

Účastníci seminára boli informovaní o novovzniknutom Informačnom poradenskom centre v Banskej Bystrici ako už o siedmom v poradí – aj jeho zriadenie bolo financované z prostriedkov z operačného programu Technická pomoc.  Poradenské centrá napomáhajú jednoduchšej komunikácii a prístupu  k informáciám o možnostiach a spôsoboch čerpania eurofondov. Uvedený seminár odštartoval cyklus stretnutí s potenciálnymi prijímateľmi eurofondov, ktoré sa budú z iniciatívy odboru informovanosti a publicity Úradu vlády SR konať v nasledujúcom období vo všetkých  krajských mestách Slovenska. Najbližšie  sa uskutoční 6. októbra 2017 v Bratislave.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
22456