Projekty švajčiarsko-slovenskej spolupráce budú dokončené načas

31.10.2014

Vo štvrtok 30.októbra 2014 sa skončila séria troch kontrolných dní, počas ktorých  zástupcovia Švajčiarskej konfederácie a Úradu vlády SR ako Národného kontaktného bodu pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce monitorovali stav a priebeh spoločných projektov v ôsmich obciach Slovenska.

V  Dlhom nad Cirochou, Tušiciach, Tušickej Novej Vsi, Horovciach, Gemerskej Polome, Veľkých Ripňanoch a Dvorníkoch ide o výstavbu verejnej kanalizácie a čističiek odpadových vôd, pričom sa  preverovala  kvalita ukončených ale aj prebiehajúcich prác, najmä garancia tesnosti kompletného systému zberu a likvidácie odpadových vôd.   Ich výstavba sa začala v decembri 2013 až apríli 2014 a doteraz sa miestnym podarilo zrealizovať viac ako 15 km verejnej kanalizácie s viac ako 600 domovými prípojkami. Práce pokročili aj na rozšírení ČOV v Dlhom nad Cirochou, dostavbe ČOV v Tušiciach a výstavbe novej ČOV v Dvorníkoch.Po dokončení výstavby v roku 2016 sa viac ako 8 000 obyvateľov týchto obcí bude tešiť zo 47 km novovybudovanej verejnej kanalizácie, čím sa zminimalizuje používanie domácich žúmp, ktoré ohrozujú  kvalitu povrchových i podzemných vôd.

S veľkým záujmom hostí sa stretlo aj slávnostné otvorenie Hámorského náučného chodníka Zemplínske Hámre. Chodník  je dlhý 5,5 km a prepája všetky pamiatky obnovené v rámci projektu:Zemplínske Hámre – objavme históriu baníctva a železiarskej výroby vo Vihorlatských vrchoch“, ale tiež 13 zaniknutých významných objektov a lokalít v Zemplínskych Hámroch, dokumentujúcich priemyselnú históriu obce. Starosta obce Jozef Gajdoš: "Ľudia, ktorí k nám prichádzajú, sú užasnutí z toho, čo vidia. Myslia si, že idú na koniec sveta, no u nás ich čaká pekné, moderné prostredie, ktoré ich oslovuje a dáva im inšpirácie. Počas letnej sezóny nás navštívilo vďaka práve realizovanému projektu vyše 100 000 turistov. Ivan Ivančin z odboru riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu Úradu vlády SR: „Obnova kultúrneho a historického dedičstva Zemplínskych Hámrov naštartuje tamojší cestovný ruch ako dôležitý faktorlokálnej ekonomiky.“ Delegácia hostí vyjadrila spokojnosť aj so sprístupnením troch exteriérových expozícií: vysokej pece, míle a úzkokoľajky. Repliky pôvodných zariadení dokumentujú bývalú zlievarenskú činnosť, výrobu uhlia aj dopravu dreva – to všetko bolo potrebné pri ťažbe a spracovaní železnej rudy v obci a jej okolí už od konca 18.storočia.

Kontrolné dni  na Slovensku, ktorých výsledky sa budú ešte podrobnejšie vyhodnocovať,  označili zástupcovia Švajčiarskej konfederácie ako mimoriadne užitočnú skúsenosť a  vyjadrili spokojnosť s priebehom prác. Zaujímali sa aj o  problémy, s ktorými sa dodávatelia stavieb jednotlivých projektov stretli a s možnými hrozbami, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na dokončenie diel.  Podľa zisteného stavu by sa mali projekty dokončiť v stanovených termínoch.

V rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu sa realizuje celkovo 21 projektov, ktorých cieľom je znížiť hospodárske a sociálne rozdiely v rámci SR, poskytnúť kvalitnejšiu pomoc sociálne slabším občanom,  podporiť bezpečnosť a vzdelanosť, ako aj skvalitniť  životné prostredie a infraštruktúru. Na financovanie týchto projektov, ktorých realizácia má byť ukončená v polovici roka 2017,  má Slovenská republika vyčlenenú sumu takmer 60 miliónov Eur, príspevok Švajčiarskej konfederácie predstavuje 63,5 milióna CHF. Veľká časť projektov je realizovaná na východnom Slovensku, regióne s najnižším HDP na obyvateľa. 

Úrad vlády SR
Odbor riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu
 
16330