Prvá časť hromadného výberového konania do štátnej služby pre absolventov je vyhlásená

19.12.2017

Dňa 19. decembra 2017 vyhlásil Úrad vlády Slovenskej republiky 1. časť hromadného výberového konania podľa § 44 ods. 3 zákona o štátnej službe. Hromadné výberové konanie pozostáva z dvoch samostatných častí a vyhlasuje sa na obsadenie štátnozamestnaneckých miest vhodných pre absolventov. Do aktuálne vyhlásenej 1. časti hromadného výberového konania sa môžu prihlásiť len absolventi, ktorí majú menej ako 30 rokov a ukončili vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa najneskôr pred 2 rokmi.
 
V 1. časti hromadného výberového konania sa budú overovať všeobecné vedomosti, napr. o ústavnom zriadení a politickom systéme SR, o politickom systéme EÚ, o organizácii štátnej správy, o štátnej službe a pod., ako aj znalosť štátneho jazyka písomným testom – sú to kritériá, ktoré ustanovuje zákon o štátnej službe avyhláška č. 127/2017 Z. z. k výberovým konaniam: /data/files/6942_vyhlaska-uv-sr-o-vyberovyc-konaniach.pdf.
 
Úspešní uchádzači z prvej časti budú na dva roky zaradení do registra úspešných absolventov a môžu  sa hlásiť  na druhú časť hromadného výberového konania, ktorú už vyhlasuje konkrétny služobný úrad, napr. ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy. Úlohou prvej časti hromadného výberového konania je teda „predvýber“ a evidencia úspešných absolventov v registri pre ich ďalšie možné uplatnenie v štátnej službe.
 
Absolventi sa do prvej časti hromadného výberového konania môžu prihlásiť najneskôr do 19. januára 2018, a to v listinnej podobe, napríklad podaním žiadosti o zaradenie do tohto výberového konania s ďalšími požadovanými dokumentmi na podateľňu Úradu vlády SR, ale najmä elektronicky na portáli open.slovensko.sk: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/3665.
 
Výhodou pre tých absolventov, ktorí sa  prostredníctvom portálu prihlásia na dané výberové konanie s autentifikáciou (použitím eID karty), alebo sa prihlásia bez autentifikácie a zvolia si doručovanie písomností do emailovej schránky, je to, že im po zaradení do registra úspešných absolventov systém automaticky doručuje oznámenie o vyhlásení druhej časti hromadného výberového konania.
 
Hromadné výberové konanie je v novom zákone o štátnej službe jedným z prostriedkov na podporu zamestnávania absolventov, ktorí si po ukončení štúdia hľadajú zamestnanie a často nemajú žiadne pracovné skúsenosti. Zákon ustanovuje od 1. januára 2018 správcom rozpočtových kapitol povinnosť určiť v rámci systemizácie štátnozamestnaneckých miest podľa ich prevádzkových možností aj štátnozamestnanecké miesta vhodné pre absolventov. Od účinnosti nového zákona o štátnej službe ide v tomto prípade vôbec o prvé hromadné výberové konanie.
 
Všetci uchádzači o prácu v štátnej službe sa môžu od 1.júna 2017 prihlasovať na vyhlásené výberové konania už aj elektronicky cez modul „Výberové konania“ na portáli https://open.slovensko.sk/, kde sú tieto výberové konania na voľné miesta v štátnej službe zverejnené a pravidelne aktualizované.

Úrad vlády SR – Sekcia štátnej služby a verejnej služby
www.vlada.gov.sk
 
 
 
23067