Robert Fico rektorom: Kvalita, účelnosť a medzinárodná akceptácia vysokoškolského vzdelávania musia byť krédom vašej riadiacej práce

20.03.2013
Slovenská rektorská konferencia si pripomína 20. výročie svojho založenia. Vznikla ako reprezentačný orgán rektorov slovenských vysokých škôl.

Predseda vlády SR Robert Fico pri tejto príležitosti ocenil jej prínos pre rozvoj vysokých škôl aj samotnej Slovenskej republiky. „V dynamickom čase celospoločenských zmien vyhrávajú tí lepšie pripravení, múdrejší a životaschopnejší. Naša budúcnosť nemôže byť založená na lacnej pracovnej sile. Potrebujeme vytvoriť podmienky pre výrobu s vysokou pridanou hodnotou. V tejto súvislosti zohrávajú vysoké školy dôležitú úlohu. Vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie sú základom pozitívneho napredovania Slovenska. Vysoké školy sú jediným miestom, kde sa nové poznatky súčasne tvoria, šíria a premieňajú do návrhov nových výrobkov a služieb,“ uviedol Robert Fico.

Vysoké školy sú podľa jeho slov zodpovedné predovšetkým za prípravu a vzdelávanie nových generácií a musia preto pozornosť orientovať na previazanie vzdelávania s potrebami trhu práce. „Plníte spoločenskú požiadavku a zlepšili ste prístup obyvateľstva k vysokoškolskému vzdelávaniu. Napĺňate potreby pracovného trhu, za to vám určite patrí uznanie a poďakovanie. Treba však zastaviť nahrádzanie kvality kvantitou,“ podčiarkol premiér. „Kvalita a účelnosť vysokoškolského vzdelávania, jeho medzinárodná akceptácia musí byť krédom vašej riadiacej práce,“ zdôraznil. Robert Fico zároveň uviedol, že výskum a vývoj patria na vysoké školy. „Pre kvalitu vysokoškolského vzdelávania, predovšetkým na druhom a treťom stupni, je jeho väzba na výskum a vývoj podstatná. Vysoké školy sa musia výraznejšie podieľať na aplikovanom výskume a vývoji v oblasti prírodných a technických vied. Dôležitá je aj kvalitná publikačná činnosť, ktorá vytvára obraz o úrovni našich vysokých škôl doma i v zahraničí.“
 
Robert Fico rektorov vysokých škôl vyzval, aby prostredníctvom svojich zástupcov v poradných orgánoch vlády SR prichádzali s návrhmi na riešenie problémov. „Chceme počúvať vaše návrhy,“ povedal. Rektorom tiež pripomenul, že na podporu vzdelávania, ale aj výskumu a vývoja na vysokých školách môžeme využívať fondy Európskej únie. „Je len na nás, na našich prioritách, či sme tieto zdroje schopní efektívne využiť," podotkol.

Príhovor predsedu vlády SR Roberta Fica pri príležitosti 20. výročia SRK10775