Rozhovor s Máriou Jedličkovou, poverenou úlohami splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny pre denník Pravda a TASR

24.01.2014

K akým zmenám došlo v dotačnom programe Kultúra národnostných menšín v porovnaní s minulým rokom?
Najdôležitejšou zmenou je skutočnosť, že financie z dotačného programu budú rozdelené podľa jasných pravidiel, ktoré schválili samotní zástupcovia národnostných menšín na Výbore pre národnostné menšiny a etnické skupiny. V porovnaní s minulým rokom máme v programe Kultúra národnostných menšín tento rok menej peňazí - 3 829 250 eur -  a to  preto, lebo sa znižovali výdavky Úradu vlády SR vo všetkých kapitolách paušálne o 9,9%. V štátnej správe sa šetrí, musíme to akceptovať.

Po minulé roky boli peniaze vyplácané menšinám neskoro a museli žiť na dlh. Zmení sa to?
Áno, vieme o tomto probléme a preto je hlavnou prioritou úradu snaha,  aby sa rovnaká situácia neopakovala aj teraz. Aj preto sme výzvu zverejnili už v novembri minulého roku, niektoré jej časti sme prispôsobili požiadavkám menšín a jej štruktúra je teraz pre žiadateľa jednoduchšia. Akonáhle sa výzva uzavrie,prebehne kontrola obsahu a správnosti údajov v žiadosti, zasadnú komisie, ktoré budú posudzovať každý projekt osobitne. Z toho potom vzídu odporúčané či neodporúčané projekty.  Je zriadených 15 komisií, ktoré sú zložené z odborníkov a najmä zo zástupcov jednotlivých národnostných menšín a zástupcov štátnej správy. Celý proces sme urýchlili  a zefektívnili Našou snahou je, aby v lete tohto roku boli všetci spokojní.

Koľko subjektov podalo už žiadosti od zverejnenia výzvy?
V dotačnom systéme máme momentálne zapísaných okolo 390 žiadateľov. Žiadosť evidujeme až keď je úplná. Na konci januára očakávame, že sa počet navýši. Predpokladáme, že to bude okolo 600, 700 žiadostí tak ako po minulé roky. Žiadatelia ešte stále môžu registrovať svoje projekty, ale už len do konca januára.
Výška poskytnutej dotácie na jednu žiadosť môže byť minimálne 500 a maximálne 100 000 eur. Minimálna výška spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov, na ktorý je dotácia požadovaná, je najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu. Systém funguje elektronicky a  všetky potrebné informácie nájdu žiadatelia aj na webovom sídle Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny – www.narodnostnemensiny.vlada.gov.sk

Podľa nového kľúča si prilepšia najmä malé menšiny, pričom tá najväčšia, maďarská, dostane o viac než 600 tisíc eur menej. Niektorí zástupcovia maďarskej menšiny tvrdia, že sú to kroky proti ich menšine.
Nič také sa nedeje a nie je pravda, že len „malým“ menšinám sa zvýšila čiastka. Ako som spomenula  - suma určená pre dotačný program je na tento rok nižšia, muselo sa to odraziť. Ale musíme si uvedomiť skutočnosť , ktorá súvisí s jedným z kritérií exaktného modelu, podľa ktorého sú sumy pre národnostné menšiny vypočítané, a to je:  počet príslušníkov, ktorí sa hlásia k tej ktorej národnostnej menšine. My sme vychádzali z údajov z posledného sčítania obyvateľov z roku 2011. Je vidno, že počet príslušníkov maďarskej menšiny klesol , aj to ovplyvnilo výšku aktuálnej sumy. Okrem toho maďarská národnostná menšina mala za posledných päť rokov vždy viac ako 50 percent z alokovanej dotačnej sumy, teda z celého rozpočtu pre menšiny. Ako vidíme,  zostali na tej istej úrovni, aj teraz majú viac ako 50 percent z celého balíka. A je tu ešte jedna skutočnosť: v roku 2013, za bývalého splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny L.A.Naga, bola aj napriek tomuto poklesu príslušníkov suma z dotačného programu navýšená práve pre maďarskú národnostnú menšinu. Takže ten pokles o 600 tisíc je  - ak si prejdeme sumy za 5 ostatných rokov – trochu skreslené číslo. Súčasné kritériá, ktoré platia pri určovaní finančných príspevkov menšinám, sú exaktné, vychádzajú z čísel, ktoré sú oficiálne. Kritéria teda  nikto  nemôže spochybniť, či si ich dodatočne upravovať alebo meniť. Platia rovnako pre každú národnostnú menšinu.

  2010 2011 2012 2013 2014
Počet príslušníkov maďarskej
národnostnej menšiny
520 528 520 528 458 467 458 467 458 467
Suma pre maďarskú
národnostnú menšinu
1 958 441 € 2 320 000 € 2 470 000€ 2 600 000€ 1 983 057€
Celková suma
v dotačnom Programe
3 485 362€ 4 000 000€ 4 500 000€ 4 250 000€ 3 829 250€
v %: 56,19 % 58 % 54,89 % 61,17 % 51,78 %


Ako funguje kontrola v tom, či schválená dotácia bola použitá korektne a či ste zistili nejaké pochybenia?
To, či boli nejaké pochybenia, zistíme po 31. januári, kedy sa uzavrie rok 2013. Kontroly vykonáva úrad splnomocnenca, pri podozrení na pochybenie spolupracujeme aj s Odborom kontroly a boja proti korupcii Úrady vlády SR. Problémy nastávajú, ak žiadateľ nepostupuje na základe záväznej metodiky na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie najmä v súvislosti s vymedzením oprávnených a neoprávnených výdavkov. Aby tieto problémy nenastali, úrad splnomocnenca zorganizoval na prelome rokov niekoľko seminárov a školení, a aj v týchto dňoch poskytuje poradenstvo žiadateľom.

Po novom bude mať každá menšina vo výbore bez ohľadu na počet zástupcov len jeden hlas. Pomôže táto zmena k lepšiemu fungovaniu výboru?
Bola to iniciatíva národnostných menšín, ktorá sa objavila aj v minulosti. Počet členov menšín zostáva nezmenený, ale každá bude mať jeden hlas. Nás výbor je totiž jediný, kde hlasujú iba národnostné menšiny a predseda výboru. V ostatných hlasujú aj zástupcovia štátnej správy či iní experti. 10 z 13 menšín súhlasilo.

Aké sú priority Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny v  tomto roku?
Včasné vyplácanie finančných prostriedkov žiadateľom . V tomto roku chceme zamedziť takému neskorému vyplácaniu ako v minulých rokoch. Ďalej chceme zabezpečiť riadne fungovanie úradu, uplatňovať rovný prístup k riešeniu problematiky národnostných menšín; vyjadrené jednou vetou  – aby bol úrad splnomocnenca skutočným úradom pre všetky národnostné menšiny. Spolupracujeme aj s ministerstvom zahraničných vecí na príprave Stratégie ochrany a podpory ľudských práv, konkrétne práv príslušníkov národnostných menšín.

Post splnomocnenca je stále neobsadený. Necítite tlak zo strany menšín na obsadenie tohto postu?
Spätná väzbu, ktorú mám, jej pozitívna. So zástupcami menšín komunikujem aktívne, jasne a vecne a nemáme žiadny zásadný problém. Výbor zasadá pravidelne, termíny sa dodržiavajú.  Plním všetky úlohy splnomocnenca, úrad riadne funguje.
14119