S podporou nórskych fondov Centrum Pokoj zdvojnásobí svoje kapacity a skvalitní služby pre obete násilia v rodinách

17.05.2016

Občianske združenie Brieždenie uspelo s projektom Centrum POKOJ – skvalitnenie služieb ochrany a podpory pre obete násilia v rodinách a jeho konkrétne zámery predstaví na odbornom seminári, ktorý sa uskutoční v piatok 27.mája 2016 o 9.30 hodine v Hoteli Turiec v Martine za účasti delegácie Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v SR, Úradu vlády SR ako Správcu programu Domáce a rodovo podmienené násilie v rámci Nórskeho finančného mechanizmu, zástupcov VÚC, organizácií venujúcich sa problematike rodovo podmieneného násilia, realizátorov projektu,  ako aj ďalších hostí. 

Okrem informácií o projekte seminár poskytne priestor na získavanie ďalších poznatkov, ako aj na výmenu skúseností či konkrétnych príkladov z praxe, ako ešte viac a kvalitnejšie pomôcť či zlepšiť starostlivosť o ženy ohrozené domácim násilím a ich deti. Počas prestávok podujatia budú hostia pripravení odpovedať na otázky novinárov. Program odborného seminára je zverejnený na: http://www.vlada.gov.sk/program-odborneho-seminara-k-projektu-centrum-pokoj-–-skvalitnenie-sluzieb-ochrany-a-podpory-pre-obete-nasilia-v-rodinach/ .
 
Grant pre projekt predstavuje  výšku takmer 838 000 eur, OZ Brieždenie projekt spolufinancuje sumou 93 057 €.  Finančné prostriedky umožnia rekonštrukciu priestorov, v ktorých sídli Centrum Pokoj, jeho modernizáciu, rozšírenie, ale najmä  skvalitnenie a humanizáciu poskytovaných služieb. Po ukončení projektu sa  zariadenie stane bezpečným ženským domom spĺňajúcim minimálne Európske štandardy -  bude to už 5. bezpečný ženský dom na Slovensku svojho druhu, vybudovaný prostredníctvom programu Domáceho a rodovo podmieneného násilia v rámci Nórskeho finančného mechanizmu.
 
Konkrétne výstupy projektu:

-  rozšírenie kapacity zariadenia z doterajších 33  osôb na 60 osôb; celkovo to bude 24 rodinných miest,
-   odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického stavu (výmena pokrytia strechy, výmena okien, zateplenie plášťa, vyregulovanie rozvodov kúrenia, modernizácia hygienických zariadení),
-   vybudovanie podkrovných izieb, vybudovanie nových priestorov kuchyne a jedálne a vybudovanie miestností pre terapeutické, rehabilitačné a resocializačné služby, pre ergoterapie,  pre prácu s počítačmi a obstaranie vybavenia vrátane IKT, ktoré budú slúžiť klientkam a ich deťom;  celkovo pribudne 10 ubytovacích izieb, 2 hygienické miestnosti, nové pracovné dielne (3 miestnosti), počítačová miestnosť, kancelária pre poradenstvo, jedáleň, spoločenská miestnosť, návštevná miestnosť, nová tretia kuchyňa; obnovené budú dve príručné kuchyne.
 
Centrum POKOJ je zariadením  núdzového a  chráneného bývania a je jediné pre danú cieľovú skupinu pre okresy Martin a Turčianske Teplice a jedno z štyroch v rámci Žilinského kraja.  Dopyt po podobných službách sa, bohužiaľ, zvyšuje  - mesačne o služby žiada 15  až 25 nových klientiek v krízových situáciách, prevažne z okresov Martin a Turčianske Teplice, ale aj z ďalších regiónov SR. Podľa Európskych štandardov  zariadenie funguje v utajenom režime.
 
Kontakt pre médiá: Tatiana Kmecová, email: tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; tel.: +421 915 984 227
 
Úrad vlády SR
www.eeagrants.sk
 
OZ Brieždenie
www.briezdenie.sk
20513