Stanovisko Úradu vlády SR k odvysielanej reportáži na TA3

02.03.2017

Vážená pani generálna riaditeľka,
 
Úrad vlády SR vo svojom stanovisku k reportáži odvysielanej v televízii TA3 dňa 2.3.2017  - prvý krát o 14:47 hod, pod názvom: Najväčší rómsky festival možno zanikne, dôvodom sú financie, uvádza:  O podporení či nepodporení projektu ktorejkoľvek národnostnej menšiny, ako aj o výške podpory rozhodujú členovia komisie. Úlohou komisie je vyhodnocovať projekty uchádzajúce sa poskytnutie dotácie podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre program a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, navrhovať projekty podporiť alebo nepodporiť, ako aj navrhovať výšku podpory projektov. Komisia pri rozhodovaní a navrhovaní výšky dotácie posudzuje každý projekt žiadosti jednotlivo a bez identifikácie žiadateľa (anonymne) formou bodového hodnotenia, hlasovaním.  Uvádzame tiež, že na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
 
Odvysielaná reportáž tak obsahuje pravdu skresľujúce informácie o poskytovaní dotácií v rámci programu Kultúra národnostných menšín, nehovoriac o fakte, že až dnešným dňom v neskorších popoludňajších hodinách ukončila  13 členná komisia pre rómsku národnostnú menšinu svoje trojdňové posudzovanie projektov. Nevieme si preto vysvetliť, prečo ste odvysielali reportáž pred ukončením jej práce a oficiálnym zverejnením výsledkov jej autonómneho rozhodovania. Redaktor v reportáži nedal priestor vyjadriť sa gestorovi uvedeného programu, čím porušil jeden zo základných princípov žurnalistiky, a to objektívnosť.
 
Podľa našich informácií, organizátor festivalu Gypsy Fest je zároveň aj redaktorom Vašej televízie. Odvysielanie reportáže preto považujeme za snahu vytvoriť nekorektný nátlak organizátora festivalu na to, aby bol úspešný pri udeľovaní dotácií v rámci programu Kultúra národnostných menšín.
 
Vážená pani šéfredaktorka spravodajstva,
 
V súlade s príslušnými ustanoveniami §8 zákona č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve v platnom znení  Vás žiadame o  zverejnenie kompletného stanoviska Úradu vlády SR v jeho plnom znení.
 
 
S pozdravom,
Tlačový a informačný odbor ÚV SR
21950