STANOVISKO ÚV SR: PRÁVNE SLUŽBY BUDÚ ČERPANÉ ZO STRANY ÚRADU VLÁDY SR IBA V TAKOM ROZSAHU, V AKOM BUDÚ POTREBNÉ

30.07.2018

Úrad vlády SR ako jeden z ústredných orgánov štátnej správy reprezentuje vedúci úradu vlády, ktorý je štatutárnym orgánom úradu. Do bežnej činnosti úradu, pod ktorú patrí aj agenda právnych služieb alebo ich obstaranie, predseda vlády SR nezasahuje. To znamená, že rozhodnutie o tom, akým spôsobom budú zabezpečené právne služby, nepatrí do kompetencie predsedu vlády, ale do kompetencií vedúceho Úradu vlády SR. Aktuálne je na čele úradu vlády zástupca vedúceho úradu vlády, keďže funkcia vedúceho úradu vlády nie je obsadená.

Úrad vlády SR si objednal poskytovanie právnych služieb formou uzatvorenia rámcovej dohody s advokátom z viacerých dôvodov: jedným z nich je ten, že v rámci efektívneho chodu úradu, ako aj šetrenia verejných financií, Úrad vlády SR nemá zriadený právny odbor, ale špecifické činnosti, ktoré by zastrešoval, sú predmetom poskytovania právnych služieb zo strany obstaranej advokátky. Zamestnanci Úradu vlády SR s kvalifikáciou v odbore právo majú vlastnú rozsiahlu agendu, pričom plnia odborné úlohy vyplývajúce z vecných kompetencií Úradu vlády SR, a to najmä v oblasti prípravy a tvorby legislatívy, zabezpečenia činnosti vlády Slovenskej republiky a predsedu vlády Slovenskej republiky, prípravu materiálov na rokovanie vlády, kontrolu plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády a podobne.
 
Agenda, ktorá je predmetom poskytovania právnych služieb externou advokátkou, je nárazová, a preto je lepšie a efektívnejšie využívať služby externého partnera, zvlášť takého, ktorý svojou odbornosťou a úspešnosťou v už ukončených súdnych konaniach ušetril štátu nemalé finančné prostriedky. Napríklad, advokátka úspešne zastupovala Úrad vlády SR v súdnom spore s Apollo Business Centrom, v.o.s., týkajúcom sa zmluvy o prenájme bytových a nebytových priestorov, kde išlo o sumu viac ako 2 278 000 eur. V ďalšom súdnom spore spoločnosť Kochman Information & Services s.r.o. žalovala Úrad vlády SR o zaplatenie istiny vo výške viac ako 4 491 000 eur, ktoré Úrad vlády SR na základe odbornej práce externej advokátky zaplatiť nemusel a podobne.
 
Zdôrazňujeme, že s advokátkou bola uzavretá rámcová dohoda, a teda PRÁVNE SLUŽBY BUDÚ ČERPANÉ ZO STRANY ÚRADU VLÁDY SR IBA V TAKOM ROZSAHU, V AKOM BUDÚ POTREBNÉ. Mesačná prevádzka právneho odboru by pre Úrad vlády SR, teda štát, predstavovala neporovnateľne vyššie náklady než využívanie služieb externého advokáta za podmienok uzatvorených v rámcovej zmluve.
 
Čo sa týka výberu advokáta, Úrad vlády SR postupoval v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Úrad vlády SR si prieskumom trhu overil primeranosť ponuky a na základe uvedenej skutočnosti pristúpil k uzavretiu, resp. pokračovaniu rámcovej dohody s osvedčenou advokátkou.
 
Porovnávať tento prípad s medializovaným prípadom advokáta R.Bžána zo strany OĽANO považujeme za prehnané a neadekvátne - a to aj vzhľadom na sumu uvedenú v rámcovej dohode. Ich reakciu na spoluprácu s externou advokátkou vnímame ako snahu o škandalizovanie Úradu vlády SR za každú cenu.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
24474