Stretnutie sekcie regionálneho rozvoja úradu vlády s predstaviteľmi niekoľkých najmenej rozvinutých okresov priamo v regiónoch

07.05.2018
Generálny riaditeľ sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republikyIvan Ivančin navštívil v dňoch 26. - 27. apríla 2018 okresy Košice - okolie, Bardejov a Medzilaborce, kde s predstaviteľmi okresných úradov prerokoval stav prác a ďalšie kroky pri vypracovaní akčných plánov ich rozvoja.

Spolu s pracovníkmi odboru stratégie a metodiky Janou Kolesárovou a Romanom Havlíčkom informoval predstaviteľov miestnej štátnej správy a členov spracovateľských tímov akčných plánov  týchto najmenej rozvinutých okresov o schválenej novele zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorá nadobudla účinnosť 1.4.2018 a o zmenách vyplývajúcich z tejto novely, ktoré sa týkajú poskytovania regionálneho príspevku a zriaďovania výborov pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov.

Hlavná časť rokovaní bola venovaná pripomienkam k obsahu návrhov akčných plánov. Spoločne boli dohodnuté najbližšie kroky tak, aby návrhy akčných plánov boli v zákonnej lehote, t.j. 9 mesiacov od zápisu do zoznamu najmenej rozvinutých okresov, predložené na rokovanie vlády.

 
Úrad vlády SR – sekcia regionálneho rozvoja
www.vlada.gov.sk
www.nro.gov.sk
www.vlada.gov.sk/regionalnyrozvoj/