Švajčiarsky finančný mechanizmus: O možnosti čerpať grant sa môžete poradiť

11.04.2012

Sprostredkovateľ Blokového grantu pre mimovládne organizácie a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce zverejnil 5. marca 2012 výzvy na prekladanie projektov pre organizácie tretieho sektora a spoločných projektov na podporu partnerstiev. Všetci potenciálni uchádzači majú možnosť skonzultovať svoj zámer aj osobne, a to v rámci konzultačných dní:

- v Banskej Bystrici v sídle Nadácie Ekopolis (Komenského 21) v dňoch 12. apríla a 26. apríla 2012 v čase od 9:30 do 14:30 hod.

- v Košiciach v sídle Karpatskej nadácie (Letná 27) dňa 19. apríla 2012 v čase od 9:30 do 14:30 hod.

Medzi prioritné témy v enviromentálnej oblasti patrí ochrana prírody a biodiverzity, prevencia vzniku odpadov, toxických látok a riešenie enviromentálnych záťaží, obmedzovanie príčin a dopadov klimatických zmien, obhajoba práv na zdravé životné prostredie, enviromentálna výchova  a osveta a miestny udržateľný rozvoj.

V sociálnej oblasti môžu záujemcovia podávať projekty týkajúce sa zvyšovania kvality sociálnych služieb, preventívnych programov, komunitnej a terénnej sociálnej práce a deinštitucionalizácie sociálnych služieb. Požadovaný nenávratný finančný príspevok na projekt v rámci 1. výzvy musí byť v rozpätí od 25 000 do 200 000 eur, pričom žiadateľ musí preukázať, že má zabezpečené zdroje na priebežné spolufinanovanie projektu minimálne vo výške 10 % z celkových oprávnených nákladov. Maximálna dĺžka realizácie projektov je 24 mesiacov, minimálna 6 mesiacov.

Účasť na Blokovom  grante pre podporu partnerstiev je podmienená podpísanou dohodou  maximálne s dvoma partnermi, z ktorých minimálne jeden musí byť zaregistrovaný vo Švajčiarskej konfederácii. Oprávnení žiadatelia v tomto prípade sú nielen mimovládne neziskové organizácie, ale aj rozpočtové a príspevkové organizácie, verejná správa, ako aj sociálni partneri. Požadovaný nenávratný finančný príspevok na spoločný projekt  v rámci 1. výzvy musí byť v rozpätí od 10 000 do 200 000 eur, pričom žiadateľ musí preukázať, že má zabezpečené zdroje na priebežné spolufinancovanie minimálne vo výške 10 % oprávnených nákladov. Maximálne dĺžka realizácie projektu je 24 mesiacov. Dátum uzávierky oboch výziev je 10. máj 2012.

Bližšie informácie: www.bgsfm.sk

ICÚV

7424