Úrad vlády a SAIA odštartovali spoluprácu medzi vysokými a strednými školami na Slovensku, Islande, v Nórsku a Lichtenštajnsku

10.04.2014

SAIA, n. o. ako Správca programu pre Štipendijný program EHP Slovensko, ustanovená podpisom dohody  o implementácii programu s Úradom vlády SR za Národný kontaktný bod pre Granty EHP, vyhlásila dnes, 10. 4. 2014 1. výzvu na predkladanie žiadostí o projekt EEA/EHP-SK06-I-01 v rámci opatrenia Prípravné návštevy a stretnutia. Maximálna výška požadovaného projektového grantu na prípravnú návštevu, respektíve stretnutie je 4 500 EUR na jednu návštevu. Žiadosti  je možné prekladať priebežne do 8. 7. 2014 do 16:00 hod.
Štipendijný program EHP Slovensko je ako jeden z deviatich programov financovaných z Grantov EHP a Nórskych grantov na Slovensku  jedinečným nástrojom pre zvýšenie mobility študentov, doktorandov a akademických pracovníkov vysokých škôl, ako aj pre rozvoj bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov medzi vysokými a strednými školami na Slovensku a partnerskými organizáciami v donorských štátoch, teda v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku.
Celková suma určená na program je 2 255 882 EUR. Granty EHP pokryjú 85 % z tejto sumy, zvyšok doplní spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR.
Záujemcovia sa môžu uchádzať o grant v týchto opatreniach:
-          Prípravné návštevy a stretnutia
-          Mobilitné projekty medzi vysokými školami
-          Projekty inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými školami
-          Projekty inštitucionálnej spolupráce v stredoškolskom vzdelávaní.
Mobilitné projekty medzi vysokými školami budú zamerané na podporu individuálnej mobility študentov, doktorandov a akademických pracovníkov formou štipendií vyplácaných domovskou vysokou školou. Minimálna výška požadovaného projektového grantu na vysokú školu je 25 000 EUR, maximálna 80 000 EUR. Štipendium poskytnuté z projektového grantu musí byť na pobyty v rozsahu minimálne 3 – 12 mesiacov v prípade študentov, 1 – 12 mesiacov u doktorandov a pre výučbové pobyty akademických zamestnancov v trvaní 3 dni až 6 týždňov.
Cieľom projektov inštitucionálnej spolupráce stredných a vysokých škôl je zvýšenie bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na Slovensku a v donorských štátoch. Prioritou je podporiť vyvážené partnerstvá na báze reciprocity uskutočnených aktivít, záujmu a prospechu zo spolupráce všetkých zúčastnených strán. Výška projektového grantu pre vysoké školy je 50 000 – 120 000 EUR, pre stredné školy 30 000 – 100 000 EUR. Vyžaduje sa spolufinancovanie žiadateľa vo výške 10% z celkových oprávnených výdavkov projektu.
V rámci programu je plánovaných spolu 6 výziev, ktoré budú vyhlásené prevažne v roku 2014 a začiatkom roku 2015. Prihlásiť sa do jednotlivých výziev môžu stredné alebo vysoké školy so sídlom na Slovensku (nie jednotlivci), ktoré majú najmenej jednu partnerskú vysokoškolskú, resp. stredoškolskú inštitúciu v donorskom štáte.
Štipendijný program EHP Slovensko nadväzuje na „Fond NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania“ financovaný z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu v rokoch 2007 – 2011. V rámci Fondu NIL bolo podporených spolu 26 projektov stredných a vysokých škôl spolupracujúcich s partnerskými školami v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku. Do jednotlivých aktivít bolo na oboch stranách zapojených približne 800 študentov a 200 učiteľov stredných škôl, 800 študentov bakalárskeho či magisterského štúdia, 170 doktorandov a 350 učiteľov a výskumných pracovníkov.  V rámci podporených projektov bolo zrealizovaných viac ako 900 mobilít, vytvorených 8 študijných programov, zostavených a vydaných 40 publikácií a 5 slovníkov a zorganizovaných viac ako 700 seminárov, prednášok a konferencií.
Viac informácií o aktuálnom Štipendijnom programe EHP Slovensko a jednotlivých výzvach môžete nájsť na www.spehp.saia.sk.
SAIA
Úrad vlády SR
 
 
14738