Úrad vlády iniciatívny pri zámere vzdelávať v oblasti korupcie aj deti a mládež

24.03.2014

 
Nedostatočné vzdelávanie detí a mládeže o problematike škodlivosti korupcie je definované už v Strategickom pláne boja proti korupcii, v bode 18 v časti VIII. Identifikácia zistených nedostatkov na legislatívnom, inštitucionálnom a výkonnom úseku v oblasti boja proti korupcii v SR. Navyše v spoločnosti celkovo pretrváva nízke povedomie o korupcii, potrebe boja proti nej, ako aj  o potrebe ochrany finančných záujmov EÚ či  boja proti podvodom.
V súvislosti s plnením úloh súvisiacich s bojom proti korupcii a ochranou finančných záujmov   EÚ  pripravila sekcia kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR  projekt „Vzdelávanie detí a mládeže v oblasti boja proti korupcii a boja proti podvodom v súvislosti s ochranou finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike“. Cieľom projektu je oboznámiť deti a mládež so základnými pojmami, vysvetliť im škodlivosť korupcie a podvodov a vyvolať v deťoch a mládeži odmietavý vzťah k nim.  
Zámerom sekcie je zaradiť túto problematiku do učebných osnov, o čom bol informovaný aj  minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič. Zámer bol prerokovaný aj   s nominovanými  odborníkmi ministerstva a doplnený o terminológiu a problematiku boja proti korupcii a ochrany finančných záujmov EÚ  Národného štandardu finančnej gramotnosti v rámci jeho aktualizácie v roku 2014. V súčasnej dobe sekcia spolupracuje s ministerstvom na príprave metodiky pre jednotlivé stupne vzdelávania.
Úrad vlády SR, sekcia kontroly a boja proti korupcii presadzuje štátnu politiku v oblasti boja proti korupcii a vykonáva funkciu koordinátora aktivít súvisiacich s bojom proti korupcii. Sekcia  plní aj funkciu koordinačného úradu boja proti podvodom (tzv. AFCOS - Anti-Fraud Coordination Service). Zároveň plní úlohy súvisiace s kontrolou a ochranou  finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike, čo ocenil aj generálny riaditeľ Európskeho úradu pre boj proti podvodom pán Giovanni Kessler na svojej nedávnej návšteve Slovenskej republiky.
Korupcia je problém právny, sociologický, ekonomický, politologický, preto musí byť vnímaná širokospektrálne a spoločnosť musí vytvárať kultúru odmietania korupcie. Boj proti korupcii a ochrana finančných záujmov  EÚ v Slovenskej republike je trvalá úloha. Úspešné plnenie tejto úlohy je možné dosiahnuť  spojením úsilia  príslušných orgánov  v  Slovenskej  republike a občanov, a to najmä zlepšením ich informovanosti o podstate, príčinách a následkoch korupcie a podvodov pri čerpaní finančných prostriedkov európskej únie. V tomto smere sa ukazuje dôležitosť pôsobenia už na deti a mladých ľudí.
 
Úrad vlády SR

14643